Informacja "GP.6733.3.9.2013.PK" z dnia 2013-08-07 dotyczący budowę budynku samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej z przeznaczeniem na potrzeby publicznej służby krwi zlokalizowanego na części działki oznaczonej nr geod.: 3607/11 położonej w obrębie: 3 Bielsk Podlaski przy ulicy Kleszczelowskiej w Bielsku Podlaskim.

Data wydania 2013-08-07
w sprawie budowę budynku samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej z przeznaczeniem na potrzeby publicznej służby krwi zlokalizowanego na części działki oznaczonej nr geod.: 3607/11 położonej w obrębie: 3 Bielsk Podlaski przy ulicy Kleszczelowskiej w Bielsku Podlaskim.
Tytuł GP.6733.3.9.2013.PK

 

Bielsk Podlaski; 2013.08.07.

nasz znak: GP.6733.3.9.2013.PK

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.), w związku z art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 tekst jednolity) - Urząd Miasta Bielsk Podlaski podaje do publicznej wiadomości, iż w postępowaniu o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego prowadzonym na wniosek złożony w dniu 10.07.2013 r. przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku z siedzibą przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 23, 15-950 Białystok – zostały skompletowane akta sprawy.

Zamierzenie inwestycyjne obejmuje budowę budynku samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej z przeznaczeniem na potrzeby publicznej służby krwi zlokalizowanego na części działki oznaczonej nr geod.: 3607/11 położonej w obrębie: 3 Bielsk Podlaski przy ulicy Kleszczelowskiej w Bielsku Podlaskim.

W myśl art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 t. j.) doręczenie przedmiotowego zawiadomienia, będzie uznane za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

podpisał z up. Burmistrza
Jan Radkiewicz

Niniejsze obwieszenie zostaje podane do publicznej wiadomości
poprzez umieszczenie w dniu 07.08.2013 r. na:

  • tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Bielsk Podlaski;
  • stronie internetowej Urzędu Miasta Bielsk Podlaski;
  • słupach ogłoszeniowych na terenie miasta oraz w pobliżu planowanego przedsięwzięcia.

Ich zdjęcie nastąpi po upływie 7 dni po dniu ich wywieszenia.

Metryka strony

Udostępniający: Paweł Wasilewski podinspektor GP

Wytwarzający/odpowiadający: Paweł Wasilewski

Wprowadzający: Paweł Wasilewski

Data wprowadzenia: 2013-08-07

Modyfikujący: Tomasz Nazaruk

Data modyfikacji: 2013-08-07

Opublikował: Tomasz Nazaruk

Data publikacji: 2013-08-07