w sprawie wydania decyzji umarzającej postępowanie
Tytuł Gk.6220.13.2013

          Bielsk Podlaski 2013.07.29

Gk. 6220.13.2013

O B W I E S Z C Z E N I E

     Na podstawie art. 85 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. nr 199, poz. 1227 z póź.zm.) zawiadamia się, iż na skutek złożenia wniosku przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku ul. M.Skłodowskiej -Curie 23, 15-950 Białystok w sprawie oceny wpływu inwestycji na środowisko została wydana dnia 29.07.2013r. decyzja umarzająca postępowanie w sprawie określenia środowiskowych uwarunkowań na realizację zamierzenia polegającego na budowie budynku w technologii modułowej, jednokondygnacyjnego, bez podpiwniczenia, o płaskim dachu na działce o nr geod. 3607/11 przy ul. Kleszczelowskiej w Bielsku Podlaskim.

     Z przedmiotową decyzją oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miasta Bielsk Podlaski ul. Kopernika 1, w pokoju nr 107.

     Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie uważa się za dokonane ze skutkiem prawnym po upływie 14 dni od podania go do wiadomości publicznej.

Metryka strony

Udostępniający: Anetta Dolińska - ref.Gk

Wytwarzający/odpowiadający: Anetta Dolińska

Wprowadzający: Anetta Dolińska

Data wprowadzenia: 2013-07-29

Modyfikujący: Tomasz Nazaruk

Data modyfikacji: 2013-07-29

Opublikował: Tomasz Nazaruk

Data publikacji: 2013-07-29