Data wydania 2013-07-16
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Tytuł Gk.6220.12.2013

              Bielsk Podlaski 2013.07.16           

                                                                                 
Gk.6220.12.2013

 

O B W I E S Z C Z E N I E

       Na podstawie art. 49 i art.106 § 2  Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 64 ust.1 i art.74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. nr 199, poz. 1227 z póź. zm.) zawiadamia się, że w wyniku wniosku złożonego przez Miasto Bielsk Podlaski ul. Kopernika 1, 17-100 Bielsk Podlaski  w sprawie oceny wpływu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie ulic Krótkiej, Niecałej, Parkowej, Małej, Modrzewiowej, M.C.Skłodowskiej, Zamkowej, Ciołkowskiego, Taraszkiewicza, Dębowej i Ogrodowej w Bielsku Podlaskim wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną zostały przekazane do opinii o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w/w przedsięwzięcia akta sprawy.

       Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie uważa się za dokonane ze skutkiem prawnym po upływie 14 dni od podania go do wiadomości publicznej.
 

Metryka strony

Udostępniający: Anetta Dolińska - ref.Gk

Wytwarzający/odpowiadający: Anetta Dolińska

Wprowadzający: Anetta Dolińska

Data wprowadzenia: 2013-07-26

Modyfikujący: Tomasz Nazaruk

Data modyfikacji: 2013-07-26

Opublikował: Tomasz Nazaruk

Data publikacji: 2013-07-26