Informacja "Obwieszczenie o skompletowaniu akt w sprawie" z dnia 2013-06-19 dotyczący GP.6733.3.8.2013.PK

Data wydania 2013-06-19
w sprawie GP.6733.3.8.2013.PK
Tytuł Obwieszczenie o skompletowaniu akt w sprawie

Bielsk Podlaski; 2013.06.19.

nasz znak: GP.6733.3.8.2013.PK

O B W I E S Z C Z E N I E

                          Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.) w związku z art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 tekst jednolity) - Urząd Miasta Bielsk Podlaski podaje do publicznej wiadomości, iż w postępowaniu w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego prowadzonym na wniosek złożony w dniu 07.06.2013 r. przez PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Studziwodzkiej 37, 17-100 Bielsk Podlaski reprezentowane przez Wiceprezesa Zarządu Pana Daniela Trofimiuk – zostały skompletowane akta sprawy.

                          Zamierzenie inwestycyjne obejmuje budowę linii wodociągowej w ulicy Torfowej w Bielsku Podlaskim służącej do zasilania budynków mieszkalnych zlokalizowanej na części działki oznaczonej nr geod.: 2411/1 stanowiącej pas drogowy ul. Ogrodowej  oraz  na części działki oznaczonej nr geod.: 2352 stanowiącej pas drogowy ul. Torfowej położonych w obrębie: 3 Bielsk Podlaski.

W myśl art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 t. j.) doręczenie przedmiotowego zawiadomienia, będzie uznane za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

podpisał z up. Burmistrza

Kazimierz Prus
Kierownik Referatu
Gospodarki Przestrzennej

Niniejsze obwieszenie zostaje podane do publicznej wiadomości
poprzez  umieszczenie w dniu 20.06.2013 r. na:

  • tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Bielsk Podlaski;
  • stronie internetowej Urzędu Miasta Bielsk Podlaski;
  • słupach ogłoszeniowych na terenie miasta oraz w pobliżu planowanego przedsięwzięcia.

Ich zdjęcie nastąpi po upływie 7 dni po dniu ich wywieszenia.

Metryka strony

Udostępniający: Referat Gospodarki Przestrzennej

Wytwarzający/odpowiadający: Paweł Korniluk

Wprowadzający: Paweł Korniluk

Data wprowadzenia: 2013-06-20

Modyfikujący: Tomasz Nazaruk

Data modyfikacji: 2013-06-20

Opublikował: Tomasz Nazaruk

Data publikacji: 2013-06-20