Informacja "Obwieszczenie o wydanej decyzji" z dnia 2013-06-19 dotyczący GP.6733.3.7.2013.PK

Data wydania 2013-06-19
w sprawie GP.6733.3.7.2013.PK
Tytuł Obwieszczenie o wydanej decyzji

Bielsk Podlaski; 2013.06.19.

nasz znak: GP. 6733.3.7.2013.PK

O B W I E S Z C Z E N I E

                     Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.) zawiadamia się, iż na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Bielsk Podlaski została podana do publicznej wiadomości decyzja nr 14/2013 z dnia 19.06.2013 r. wydana na wniosek złożony w dniu 15.05.2013 r. przez Miasto Bielsk Podlaski reprezentowane przez Z-cę Burmistrza Panią Walentynę Szymczuk. Przedmiotowa decyzja ustala lokalizację inwestycji celu publicznego na działce oznaczonej nr geod.: 1598/1 położonej w obrębie: 3 przy ulicy Mickiewicza w Bielsku Podlaskim.

                      Zakres inwestycji obejmuje przebudowę budynku ratusza wraz ze zmiana sposobu użytkowania na cele administracyjne.

                      W myśl art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 r., poz. 267 tekst jednolity) doręczenie przedmiotowej decyzji, będzie uznane za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

podpisał

                z up. Burmistrza Miasta
Kazimierz Prus
Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej

Niniejsze obwieszenie zostaje podane do publicznej wiadomości
poprzez umieszczenie w dniu 20.06.2013 r. na:

  • tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Bielsk Podlaski;
  • stronie internetowej Urzędu Miasta Bielsk Podlaski;
  • słupach ogłoszeniowych na terenie miasta oraz w pobliżu planowanego przedsięwzięcia.

Ich zdjęcie nastąpi po upływie 14 dni po dniu ich wywieszenia.

Metryka strony

Udostępniający: Referat Gospodarki Przestrzennej

Wytwarzający/odpowiadający: Paweł Korniluk

Data wytworzenia: 2013-06-19

Wprowadzający: Paweł Korniluk

Data wprowadzenia: 2013-06-20

Modyfikujący: Tomasz Nazaruk

Data modyfikacji: 2013-06-20

Opublikował: Tomasz Nazaruk

Data publikacji: 2013-06-20