Informacja "OBWIESZCZENIE o skompletowaniu akt w sprawie nr GP.6733.3.7.2013.PK " z dnia 2013-06-11 dotyczący GP.6733.3.7.2013.PK

Data wydania 2013-06-11
w sprawie GP.6733.3.7.2013.PK
Tytuł OBWIESZCZENIE o skompletowaniu akt w sprawie nr GP.6733.3.7.2013.PK

Bielsk Podlaski; 2013.06.11.

nasz znak: GP.6733.3.7.2013.PK

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.) w związku z art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 tekst jednolity) - Urząd Miasta Bielsk Podlaski podaje do publicznej wiadomości, iż w postępowaniu w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego prowadzonym na wniosek złożony w dniu 15.05.2013 r. przez MIASTO BIELSK PODLASKI  reprezentowane przez Z-cę Burmistrza Panią Walentynę Szymczuk – zostały skompletowane akta sprawy.

Zamierzenie inwestycyjne obejmuje przebudowę budynku ratusza wraz ze zmianą sposobu użytkowania na cele administracyjne zlokalizowanego na działce oznaczonej nr geod.: 1598/1 położonej w obrębie: 3 Bielsk Podlaski przy ulicy Mickiewicza w Bielsku Podlaskim

W myśl art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 t. j.) doręczenie przedmiotowego zawiadomienia, będzie uznane za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

podpisał z up. Burmistrza
Kazimierz Prus

Kierownik Referatu
Gospodarki Przestrzennej

Niniejsze obwieszenie zostaje podane do publicznej wiadomości
poprzez  umieszczenie w dniu 12.06.2013 r. na:

  • tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Bielsk Podlaski;
  • stronie internetowej Urzędu Miasta Bielsk Podlaski;
  • słupach ogłoszeniowych na terenie miasta oraz w pobliżu planowanego przedsięwzięcia.

Ich zdjęcie nastąpi po upływie 7 dni po dniu ich wywieszenia.

Metryka strony

Udostępniający: Referat Gospodarki Przestrzennej

Wytwarzający/odpowiadający: Paweł Korniluk

Wprowadzający: Paweł Korniluk

Data wprowadzenia: 2013-06-13

Modyfikujący: Tomasz Nazaruk

Data modyfikacji: 2013-06-13

Opublikował: Tomasz Nazaruk

Data publikacji: 2013-06-13