Data wydania 2013-06-07
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Tytuł Gk.6220.9.2013

          Bielsk Podlaski 2013.06.07

Gk. 6220.9.2013

O B W I E S Z C Z E N I E

       Na podstawie art. 85 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. nr 199, poz. 1227 z póź.zm.) zawiadamia się, iż na skutek złożenia wniosku przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim  ul. Kleszczelowska 1, 17-100 Bielsk Podlaski w sprawie oceny wpływu inwestycji na środowisko została wydana dnia 07.06.2013r. decyzja określająca środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na adaptacji, przebudowie i rozbudowie budynku szkolnego na działkach o nr geod. 3607/14 i 3607/15 położonych przy ul. Kleszczelowskiej 3 w Bielsku Podlaskim na potrzeby przychodni Podstawowej Opieki Zdrowotnej i oddziału łóżkowego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego.

    Z przedmiotową decyzją oraz dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniem i opinią  dokonanymi z organami, o których mowa w art. 70 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko można zapoznać się w Urzędzie Miasta Bielsk Podlaski ul. Kopernika 1, w pokoju nr 107


   Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie uważa się za dokonane ze skutkiem prawnym po upływie 14 dni od podania go do wiadomości publicznej.

Metryka strony

Udostępniający: Anetta Dolińska - ref. Gk

Wytwarzający/odpowiadający: Anetta Dolińska

Wprowadzający: Anetta Dolińska

Data wprowadzenia: 2013-06-07

Modyfikujący: Tomasz Nazaruk

Data modyfikacji: 2013-06-07

Opublikował: Tomasz Nazaruk

Data publikacji: 2013-06-07