Informacja "GP.6733.4.2013.PW2" z dnia 2013-06-05 dotyczący Przebudowy i rozbudowy istniejącego budynku szkoły wraz ze zmianą sposobu użytkowania na potrzeby ochrony zdrowia wraz z niezbędną infrastrukturą, na działkach ozn. nr geod. 3607/14 i 3607/15, położonych w Bielsku Podlaskim przy ul. Kleszczelowskiej.

Data wydania 2013-06-05
w sprawie Przebudowy i rozbudowy istniejącego budynku szkoły wraz ze zmianą sposobu użytkowania na potrzeby ochrony zdrowia wraz z niezbędną infrastrukturą, na działkach ozn. nr geod. 3607/14 i 3607/15, położonych w Bielsku Podlaskim przy ul. Kleszczelowskiej.
Tytuł GP.6733.4.2013.PW2

 

Bielsk Podlaski, 2013. 06. 05.

GP.6733.4.2013.PW2

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647
z późn. zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 tekst jednolity), Urząd Miasta Bielsk Podlaski zawiadamia, iż zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na wniosek z dnia 21. 05. 2013 r., złożony przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Kleszczelowska 1, 17- 100 Bielsk Podlaski.

Zakres inwestycji: przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku szkoły wraz ze zmianą sposobu użytkowania na potrzeby ochrony zdrowia wraz z infrastrukturą, na działkach oznaczonych nr geod. 3607/14 i 3607/15, położonych w Bielsku Podlaskim przy ul. Kleszczelowskiej.

Zapraszamy do udziału w przedmiotowym postępowaniu, które prowadzone jest w pokoju nr 215 (2 piętro) Urzędu Miasta Bielsk Podlaski,
przy ul. Kopernika 1.

Ewentualne uwagi i wnioski dotyczące realizacji przedmiotowej inwestycji na opisanym wyżej terenie mogą być wnoszone w terminie 7 dni po doręczeniu niniejszego obwieszczenia.

Jednocześnie informujemy, iż z uwagi na potrzebę uzgodnienia projektu decyzji z organami wymienionymi w art. 53 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, załatwienie przedmiotowej sprawy nastąpi do dnia 31 lipca 2013 r.

W myśl art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 tekst jednolity) doręczenie przedmiotowego zawiadomienia, będzie uznane za dokonane po upływie 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

 

Niniejsze obwieszenie zostaje podane do publicznej wiadomości
w dniu 05.06.2013 r. poprzez:

  • wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Bielsk Podlaski;
  • umieszczenie na stronie internetowej;
  • słupach ogłoszeniowych na terenie miasta;
  • w tym w pobliżu planowanego przedsięwzięcia.

Ich zdjęcie nastąpi po upływie 7 dni od dnia ich wywieszenia.

Metryka strony

Udostępniający: Paweł Wasilewski podinsp. GP

Wytwarzający/odpowiadający: Paweł Wasilewski

Wprowadzający: Paweł Wasilewski

Data wprowadzenia: 2013-06-07

Modyfikujący: Tomasz Nazaruk

Data modyfikacji: 2013-06-07

Opublikował: Tomasz Nazaruk

Data publikacji: 2013-06-07