Informacja "GP.6733.3.2013.PW2" z dnia 2013-05-15 dotyczący rozbudowa cmentarza parafialnego Parafii Rzymskokatolickiej p. w. Matki Bożej z Góry Karmel wraz z infrastrukturą, na działce oznaczonej nr geod. 2268/3, położonej w Bielsku Podlaskim przy ul. Mickiewicza.

Data wydania 2013-05-15
w sprawie rozbudowa cmentarza parafialnego Parafii Rzymskokatolickiej p. w. Matki Bożej z Góry Karmel wraz z infrastrukturą, na działce oznaczonej nr geod. 2268/3, położonej w Bielsku Podlaskim przy ul. Mickiewicza.
Tytuł GP.6733.3.2013.PW2

 

Bielsk Podlaski, 2013. 05. 15.

GP.6733.3.2013.PW2

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

     Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647
z późn. zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 tekst jednolity), Urząd Miasta Bielsk Podlaski zawiadamia, iż zostało wszczęte postępowanie
w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na wniosek z dnia 13. 05. 2013 r., złożony przez Parafię Rzymskokatolicką p. w. Matki Bożej z góry Karmel, ul. Mickiewicza 61, 17- 100 Bielsk Podlaski.

 

     Zakres inwestycji: rozbudowa cmentarza parafialnego Parafii Rzymskokatolickiej p. w. Matki Bożej z Góry Karmel wraz z infrastrukturą, na działce oznaczonej nr geod. 2268/3, położonej w Bielsku Podlaskim przy ul. Mickiewicza.

 

     Zapraszamy do udziału w przedmiotowym postępowaniu, które prowadzone jest w pokoju nr 215 (2 piętro) Urzędu Miasta Bielsk Podlaski,
przy ul. Kopernika 1.

 

     Ewentualne uwagi i wnioski dotyczące realizacji przedmiotowej inwestycji na opisanym wyżej terenie mogą być wnoszone w terminie 7 dni po doręczeniu niniejszego obwieszczenia.

 

     Jednocześnie informujemy, iż z uwagi na potrzebę uzgodnienia projektu decyzji z organami wymienionymi w art. 53 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, załatwienie przedmiotowej sprawy nastąpi do dnia 15 maja 2013 r.

    W myśl art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 tekst jednolity) doręczenie przedmiotowego zawiadomienia, będzie uznane za dokonane po upływie 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

    Niniejsze obwieszenie zostaje podane do publicznej wiadomości

w dniu 15.05.2013 r. poprzez:

- wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Bielsk Podlaski;

- umieszczenie na stronie internetowej;

- słupach ogłoszeniowych na terenie miasta;

- w tym w pobliżu planowanego przedsięwzięcia.

     Ich zdjęcie nastąpi po upływie 7 dni od dnia ich wywieszenia.

Metryka strony

Udostępniający: Paweł Wasilewski podinsp. GP.

Wytwarzający/odpowiadający: Paweł Wasilewski

Wprowadzający: Paweł Wasilewski

Data wprowadzenia: 2013-05-15

Modyfikujący: Tomasz Nazaruk

Data modyfikacji: 2013-05-15

Opublikował: Tomasz Nazaruk

Data publikacji: 2013-05-15