Informacja "GP.6733.2.2013.PW2" z dnia 2013-05-14 dotyczący Budowy kablowego oświetlenia ulicznego na części działki ozn. nr geod. 2750/1- ul. Kazimierzowskiej w Bielsku Podlaskim.

Data wydania 2013-05-14
w sprawie Budowy kablowego oświetlenia ulicznego na części działki ozn. nr geod. 2750/1- ul. Kazimierzowskiej w Bielsku Podlaskim.
Tytuł GP.6733.2.2013.PW2

 

Bielsk Podlaski, 2013. 05. 13 .

Nasz znak: GP.6733.2.2013.PW2

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 tekst jednolity), Urząd Miasta Bielsk Podlaski zawiadamia, iż zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego prowadzone na wniosek z dnia 08.05.2013 r. złożony przez Gminę Miejską Bielsk Podlaski z siedzibą przy ul. Kopernika 1, 17-100 Bielsk Podlaski.

Zamierzenie inwestycyjne obejmuje budowę kablowego oświetlenia ulicznego zlokalizowanego na części działki oznaczonej nr geod.: 2750/1 położonej w obrębie: 3 Bielsk Podlaski przy ulicy Kazimierzowskiej w Bielsku Podlaskim.

Zapraszamy do udziału w przedmiotowym postępowaniu, które prowadzone jest w pokoju nr 215 (2 piętro) Urzędu Miasta Bielsk Podlaski, przy ul. Kopernika 1.

Ewentualne uwagi i wnioski dotyczące realizacji przedmiotowej inwestycji na opisanym wyżej terenie mogą być wnoszone w terminie 7 dni po doręczeniu niniejszego obwieszczenia.

W myśl art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 tekst jednolity) doręczenie przedmiotowego zawiadomienia, będzie uznane za dokonane po upływie 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

podpisał:

Z up. Burmistrza Miasta Kazimierz Prus
Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej

Niniejsze obwieszenie zostaje podane do publicznej wiadomości
w dniu 13.05.2013 r. poprzez:

  • wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Bielsk Podlaski;
  • umieszczenie na stronie internetowej;
  • słupach ogłoszeniowych na terenie miasta;
  • w tym w pobliżu planowanego przedsięwzięcia.

Ich zdjęcie nastąpi po upływie 7 dni od dnia ich wywieszenia.

Metryka strony

Udostępniający: Paweł Wasilewski podinsp. GP.

Wytwarzający/odpowiadający: Paweł Wasilewski

Wprowadzający: Paweł Wasilewski

Data wprowadzenia: 2013-05-14

Modyfikujący: Tomasz Nazaruk

Data modyfikacji: 2013-05-14

Opublikował: Tomasz Nazaruk

Data publikacji: 2013-05-14