Informacja "OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA" z dnia 2013-05-08 dotyczący GP.6733.3.6.2013.PK

Data wydania 2013-05-08
w sprawie GP.6733.3.6.2013.PK
Tytuł OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

Bielsk Podlaski, 2013.05.08.

Nasz znak: GP.6733.3.6.2012.PK

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu  przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 tekst jednolity), Urząd Miasta Bielsk Podlaski zawiadamia, iż zostało wszczęte postępowanie na wniosek z dnia 29.04.2013 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, złożony przez Pracownię Architektoniczną ARCHIFOR z siedzibą przy ul. Rzymowskiego 43/52, 15-349 Białystok  reprezentowaną przez Panią Annę Wojciechowską, która działa w imieniu i na rzecz Spółki komandytowej RODE-MED z siedzibą w Ignatkach 40/1, 16-001 Kleosin.

Zamierzenie inwestycyjne obejmuje przebudowę i rozbudowę pomieszczeń garażowych przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim wraz ze zmiana sposobu użytkowania na pracownię rezonansu magnetycznego zlokalizowanego na części działki oznaczonej nr geod.: 3607/8 położonej w obrębie: 3 Bielsk Podlaski  przy ulicy Kleszczelowskiej w Bielsku Podlaskim.

Zapraszamy do udziału w przedmiotowym postępowaniu, które prowadzone jest w pokoju nr 215 (2 piętro) Urzędu Miasta Bielsk Podlaski, przy ul. Kopernika 1.

                        Ewentualne uwagi i wnioski dotyczące realizacji przedmiotowej inwestycji na opisanym wyżej terenie mogą być wnoszone w terminie 7 dni po doręczeniu  niniejszego  obwieszczenia.

W myśl art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 tekst jednolity) doręczenie przedmiotowego zawiadomienia, będzie uznane za dokonane po upływie 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

Niniejsze obwieszenie zostaje podane do publicznej wiadomości
w dniu  09.05.2013 r. poprzez:

  • wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta  Bielsk Podlaski;
  • umieszczenie na stronie internetowej;
  • słupach ogłoszeniowych na terenie miasta;
  • w tym w pobliżu planowanego przedsięwzięcia.

Ich zdjęcie nastąpi po upływie 7 dni od dnia ich wywieszenia.

Metryka strony

Udostępniający: REFERAT GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ

Wytwarzający/odpowiadający: Paweł Korniluk

Wprowadzający: Paweł Korniluk

Data wprowadzenia: 2013-05-09

Modyfikujący: Tomasz Nazaruk

Data modyfikacji: 2013-05-09

Opublikował: Tomasz Nazaruk

Data publikacji: 2013-05-09