Informacja "OBWIESZCZENIE" z dnia 2013-05-08 dotyczący GP.6733.3.4.2013.PK

Data wydania 2013-05-08
w sprawie GP.6733.3.4.2013.PK
Tytuł OBWIESZCZENIE

Bielsk Podlaski; 2013.05.08.

nasz znak: GP. 6733.3.4.2013.PK

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.) zawiadamia się, iż na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Bielsk Podlaski została podana do publicznej wiadomości decyzja nr 7/13 z dnia 08.05.2013 r. wydana na wniosek złożony w dniu 20.03.2013 r. przez PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie przy ul. Garbarskiej 21 A, 20-340 Lublin w imieniu i na rzecz której działa PGE Dystrybucja S.A., Oddział Białystok. Przedmiotowa decyzja ustala lokalizację inwestycji celu publicznego na części działek oznaczonych nr geod.: 950/1, 950/5, 1061/2, 1061/3, 1061/4, 1062/1, 1062/2, 1067/2, 1067/4, 1067/5, 1093/10, 1105/5, 1106/1, 1107/1, 1107/2 położonych w obrębie: 3 stanowiących pas drogowy ulicy Kleeberga, Żwirki i Wigury i Białostockiej w Bielsku Podlaskim.

Zakres inwestycji obejmuje budowę sieci elektroenergetycznej SN-15kV składającej się z linii kablowej SN-15kV i linii kablowej światłowodowej.

         W myśl art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 tekst jednolity) doręczenie przedmiotowej decyzji, będzie uznane za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

podpisał

Z-CA BURMISTRZA
Jan Radkiewicz

Niniejsze obwieszenie zostaje podane do publicznej wiadomości
poprzez umieszczenie w dniu 09.05.2013 r. na:

  • tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Bielsk Podlaski;
  • stronie internetowej Urzędu Miasta Bielsk Podlaski;
  • słupach ogłoszeniowych na terenie miasta oraz w pobliżu planowanego przedsięwzięcia.

Ich zdjęcie nastąpi po upływie 14 dni po dniu ich wywieszenia.

Metryka strony

Udostępniający: REFERAT GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ

Wytwarzający/odpowiadający: Paweł Korniluk

Wprowadzający: Paweł Korniluk

Data wprowadzenia: 2013-05-09

Modyfikujący: Tomasz Nazaruk

Data modyfikacji: 2013-05-09

Opublikował: Tomasz Nazaruk

Data publikacji: 2013-05-09