Informacja "GP.6733.1.2013.PW2" z dnia 2013-05-02 dotyczący Budowy sieci gazowej na terenie miasta Bielsk Podlaski

Data wydania 2013-05-02
w sprawie Budowy sieci gazowej na terenie miasta Bielsk Podlaski
Tytuł GP.6733.1.2013.PW2

 

Bielsk Podlaski; 2013. 05. 02.

GP.6733.1.2013.PW2

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.) zawiadamia się, iż na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Bielsk Podlaski podaje się do publicznej wiadomości, iż w sprawie wszczętej w dniu 27. 02. 2013 r. na wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, złożony przez Mazowiecką Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Krucza 6/ 14, 00- 537 Warszawa, w imieniu i na rzecz której występuje Mazowiecka Spółka Gazownictwa Sp. z o. o. Oddział Zakład Gazowniczy Białystok ul. Zacisze 8, 15-138 Białystok, reprezentowany przez Z-cę Dyrektora ds. Technicznych Pana Kazimierza Grybowicza, na działkach ozn. nr geod. 4009/9; 1992/2; 1992/1; 1107/1; 1107/2; 1093/10; 950/5; 1106/1; 3709/1; 3708/1; 4104; 74; 66/19; 66/36; 66/40; 45 13/2; 135/2; 4278; 59/12; 1411/3; 135/3; 1685; 148; 1416/7; 1737/2; 3004/1; 3005; 3124; 2327; 343; 355/1; 4832; 4869; 181/11; 181/12; 254/31; 254/32; 4918/2; 4917; 4916; 4937/1; 73/1; 5108/2; 5126; 354/2; 4444- stanowiących pasy drogowe i tereny do nich przyległe na terenie miasta Bielsk Podlaski, zostały skompletowane akta sprawy.

Zakres inwestycji:

Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE 100 SDR-17,6 (o średnicy 315 mm L -4.344,2 m; o średnicy 225 L -1.417,4 m i o średnicy 180 mm L -2.044,9 m) w Bielsku Podlaskim.

W myśl art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. Z 2013 r. Nr 98, poz. 267 t.j.) doręczenie przedmiotowej decyzji, będzie uznane za dokonane po upływie 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Niniejsze obwieszenie zostaje podane do publicznej wiadomości
poprzez umieszczenie w dniu 02. 05. 2013 r. na:

  • - tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Bielsk Podlaski;
  • - stronie internetowej Urzędu Miasta Bielsk Podlaski;
  • - słupach ogłoszeniowych na terenie miasta oraz w pobliżu planowanego przedsięwzięcia.

Ich zdjęcie nastąpi po upływie 7 dni po dniu ich wywieszenia.

Metryka strony

Udostępniający: Paweł Wasilewski podinsp. GP.

Wytwarzający/odpowiadający: Paweł Wasilewski

Wprowadzający: Paweł Wasilewski

Data wprowadzenia: 2013-05-05

Modyfikujący: Tomasz Nazaruk

Data modyfikacji: 2013-05-05

Opublikował: Tomasz Nazaruk

Data publikacji: 2013-05-05