Informacja "GP.6733.1.2013.PW2" z dnia 2013-04-18 dotyczący budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE 100 SDR-17,6 o średnicy 315 mm L- 4.343,2 m; o średnicy 225 mm L- 1.417,4 m i o średnicy 180 mm L- 2.044,9 m w Bielsku Podlaskim.

Data wydania 2013-04-18
w sprawie budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE 100 SDR-17,6 o średnicy 315 mm L- 4.343,2 m; o średnicy 225 mm L- 1.417,4 m i o średnicy 180 mm L- 2.044,9 m w Bielsku Podlaskim.
Tytuł GP.6733.1.2013.PW2

 

Bielsk Podlaski; 2013. 03. 11.

GP.6733.1.2013.PW2

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80, poz. 717 z późn. zm.), w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) - Urząd Miasta Bielsk Podlaski zawiadamia, iż na wniosek z dnia 27. 02. 2013 r. złożony przez Mazowiecką Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Krucza 6/ 14, 00- 537 Warszawa, zostało wszczęte postępowanie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego na działkach położonych w Bielsku Podlaskim i oznaczonych nr geod. 4009/9; 1992/2; 1992/1; 1107/1; 1107/2; 1093/10- stanowiących pas drogowy ul. F. Kleeberga; 950/5; 1106/1; 3709/1; 3708/1; 4104- stanowiących pas drogowy ul. Białostockiej; 74; 66/19; 66/36; 66/40- stanowiących pas drogowy ul. Obwodowej; 45- stanowiącej pas drogowy ul. Strokowskiej; 135/2; 4278; 59/12; 1411/3; 135/3- Stanowiących pas drogowy ul. 11 Listopada; 1685- stanowiącej pas drogowy ul. Kościuszki; 148- stanowiącej pas drogowy ul. Wierzbowej; 1416/7- stanowiącej pas drogowy ul. Piłsudskiego; 1737/2- stanowiącej pas drogowy ul. Mickiewicza; 3004/1- stanowiącej pas drogowy ul. Poniatowskiego; 3005; 3124- stanowiących pas drogowy ul. Batorego; 2327- stanowiącej koryto rzeki Białej; 343- stanowiącej pas drogowy ul. Jana Pawła II; 4832- stanowiącej pas drogowy ul. Kluka; 4869- stanowiącej pas drogowy ul. Kilińskiego; 181/11; 181/12; 254/31- stanowiących drogę wewnętrzną; 254/32- stanowiących własność prywatną; 4918/2; 4917; 4916- stanowiących pas drogowy ul. Taraszkiewicza; 4937/1- stanowiącej pas drogowy ul. Kostycewicza; 73/1- stanowiącej pas drogowy ul. Brańskiej; 5108/2- stanowiącej pas drogowy ul. Witosa; 5126- stanowiącej pas drogowy ul. Gomułki; 355/1- stanowiącej pas drogi wewnętrznej; 354/2- stanowiącej pas drogowy ul. Wojska Polskiego; 4444- stanowiącej pas drogowy ul. Asnyka.

Zakres inwestycji: budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE 100 SDR-17,6 o średnicy 315 mm L- 4.343,2 m; o średnicy 225 mm L- 1.417,4 m i o średnicy 180 mm L- 2.044,9 m w Bielsku Podlaskim.

Ewentualne uwagi i wnioski dotyczące realizacji przedmiotowej inwestycji na opisanym wyżej terenie mogą być wnoszone w terminie 7 dni po doręczeniu niniejszego obwieszczenia. Sprawa prowadzona jest w Urzędzie Miasta Bielsk Podlaski przy ul. Kopernika 1, pok. 215.

Jednocześnie informujemy, iż z uwagi na potrzebę uzgodnienia projektu decyzji z organami wymienionymi w art. 53 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, załatwienie przedmiotowej sprawy nastąpi do dnia 15 maja 2013 r.

W myśl art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. nr 98, poz.1071 z późn. zm.), doręczenie przedmiotowego zawiadomienia, będzie uznane za dokonane po upływie 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

Niniejsze obwieszenie zostaje podane do publicznej wiadomości w dniu 2013. 03. 12 poprzez:

- wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Bielsk Podlaski;
- umieszczenie na stronie internetowej;
- słupach ogłoszeniowych na terenie miasta;
- w tym w pobliżu planowanego przedsięwzięcia.

Ich zdjęcie nastąpi po upływie 7 dni od dnia ich wywieszenia.

Metryka strony

Udostępniający: Paweł Wasilewski podinsp. Gp

Wytwarzający/odpowiadający: Paweł Wasilewski

Wprowadzający: Paweł Wasilewski

Data wprowadzenia: 2013-04-18

Modyfikujący: Tomasz Nazaruk

Data modyfikacji: 2013-04-18

Opublikował: Tomasz Nazaruk

Data publikacji: 2013-04-18