Informacja "budowa preizolowanej osiedlowej sieci ciepłowniczej 2xDN 100/200 służącej do przesyłu ciepła w temperaturze zimą 130/70°C i latem 70/42°C latem, przebiegającej od budynku kotłowni centralnej przy ul. Rejonowej 11 do węzła cieplnego w budynku Fabryki Przyrządów i uchwytów BISON-BIAL S.A. przy ul. Żwirki i Wigury 75 na części działek oznaczonych nr geod.: 1205/4, 1205/6 położonych w obrębie: 3 zlokalizowanych przy ul. Kleeberga w Bielsku Podlaskim. " z dnia 2013-04-12 dotyczący OBWIESZCZENIE GP.6733.3.2.2013.PK

Data wydania 2013-04-12
w sprawie OBWIESZCZENIE GP.6733.3.2.2013.PK
Tytuł budowa preizolowanej osiedlowej sieci ciepłowniczej 2xDN 100/200 służącej do przesyłu ciepła w temperaturze zimą 130/70°C i latem 70/42°C latem, przebiegającej od budynku kotłowni centralnej przy ul. Rejonowej 11 do węzła cieplnego w budynku Fabryki Przyrządów i uchwytów BISON-BIAL S.A. przy ul. Żwirki i Wigury 75 na części działek oznaczonych nr geod.: 1205/4, 1205/6 położonych w obrębie: 3 zlokalizowanych przy ul. Kleeberga w Bielsku Podlaskim.

Bielsk Podlaski; 2013.04.12.

GP. 6733.3.2.2013.PK

O B W I E S Z C Z E N I E

         Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.) zawiadamia się, iż na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Bielsk Podlaski została podana do publicznej wiadomości decyzja nr  5/13 z dnia 12.04.2013 r. wydana na wniosek złożony w dniu 20.02.2013 r. przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki
Cieplnej S.A.,
z siedzibą przy ul. 3-go Maja 22, 17-100 Bielsk Podlaski, ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego o charakterze liniowym na części działek oznaczonych nr geod.: 1205/4, 1205/6 (obręb: 3) zlokalizowanych przy ul. Kleeberga w Bielsku Podlaskim.

Zakres inwestycji:

budowa preizolowanej osiedlowej sieci ciepłowniczej 2xDN 100/200 służącej do przesyłu ciepła w temperaturze zimą 130/70°C i latem 70/42°C latem, przebiegającej od budynku kotłowni centralnej przy ul. Rejonowej 11 do węzła cieplnego w budynku Fabryki Przyrządów i uchwytów BISON-BIAL S.A. przy ul. Żwirki i Wigury 75 na części działek oznaczonych nr geod.: 1205/4, 1205/6 położonych w obrębie: 3 zlokalizowanych przy ul. Kleeberga w Bielsku Podlaskim.

         W myśl art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 tekst jednolity) doręczenie przedmiotowej decyzji, będzie uznane za dokonane po upływie
14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

podpisał:

Z up. Burmistrza Miasta Kazimierz Prus

Kierownik Referatu Gospodarki  Przestrzennej

Niniejsze obwieszenie zostaje podane do publicznej wiadomości
poprzez umieszczenie w dniu 15.04.2013 r. na:

- tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Bielsk Podlaski;
- stronie internetowej Urzędu Miasta Bielsk Podlaski;
- słupach ogłoszeniowych na terenie miasta oraz w pobliżu planowanego przedsięwzięcia.

Ich zdjęcie nastąpi po upływie 14 dni po dniu ich wywieszenia.

Metryka strony

Udostępniający: Referat Gospodarki Przestrzennej, referent Paweł Korniluk

Wytwarzający/odpowiadający: Paweł Korniluk

Wprowadzający: Paweł Korniluk

Data wprowadzenia: 2013-04-15

Modyfikujący: Tomasz Nazaruk

Data modyfikacji: 2013-04-15

Opublikował: Tomasz Nazaruk

Data publikacji: 2013-04-15