Informacja "GP.6733.3. 4 .2012.PK" z dnia 2013-02-13 dotyczący budowie terenowej elektrowni słonecznej o mocy do 1000 kW, realizowanej w oparciu o instalacje zespołów paneli fotowoltaicznych, montowanych na konstrukcji stalowej zakotwionej w istniejącym podłożu gruntowym, montaż przetwornic elektrycznych, budowę stacji transformatorowej typu kontenerowego oraz kontenerowego zaplecza techniczno - socjalnego, linii energetycznej 15 kW, przyłącza energetycznego, ogrodzenia stałego oraz placu postojowego z dojazdem o nawierzchni utwardzonej oraz rozbiórkę istniejącego budynku. na działkach oznaczonych nr geod.: 2289/7, 2289/8, 2289/9, 2289/10, 2289/11, 2289/12, 2288/3, 2288/4, 2288/5, 2288/6, 2288/7, 2288/8, 2288/9, 2288/10, 2288/11 położonych w obrębie: 3 zlokalizowanych przy ul. Mickiewicza w Bielsku Podlaskim.

Data wydania 2013-02-13
w sprawie budowie terenowej elektrowni słonecznej o mocy do 1000 kW, realizowanej w oparciu o instalacje zespołów paneli fotowoltaicznych, montowanych na konstrukcji stalowej zakotwionej w istniejącym podłożu gruntowym, montaż przetwornic elektrycznych, budowę stacji transformatorowej typu kontenerowego oraz kontenerowego zaplecza techniczno - socjalnego, linii energetycznej 15 kW, przyłącza energetycznego, ogrodzenia stałego oraz placu postojowego z dojazdem o nawierzchni utwardzonej oraz rozbiórkę istniejącego budynku. na działkach oznaczonych nr geod.: 2289/7, 2289/8, 2289/9, 2289/10, 2289/11, 2289/12, 2288/3, 2288/4, 2288/5, 2288/6, 2288/7, 2288/8, 2288/9, 2288/10, 2288/11 położonych w obrębie: 3 zlokalizowanych przy ul. Mickiewicza w Bielsku Podlaskim.
Tytuł GP.6733.3. 4 .2012.PK

 

Bielsk Podlaski, 2013.02.12.

Nasz znak: GP.6733.3. 4 .2012.PK

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 646 z późn. zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), Urząd Miasta Bielsk Podlaski zawiadamia, iż zostało wszczęte postępowanie na wniosek z dnia 18.10.2012 r., które zostało zawieszone wnioskiem inwestora z dnia 12.11.2012 r. oraz podjęte na wniosek z dnia 06.02.2013 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o charakterze produkcyjnym firmie POLMOZBYT PLUS Sp. z o. o., z siedzibą przy ul. Zwycięstwa 10 A, 15-703 Białystok na działkach oznaczonych nr geod.: 2289/7, 2289/8, 2289/9, 2289/10, 2289/11, 2289/12, 2288/3, 2288/4, 2288/5, 2288/6, 2288/7, 2288/8, 2288/9, 2288/10, 2288/11 położonych w obrębie: 3 zlokalizowanych przy ul. Mickiewicza w Bielsku Podlaskim.

Zamierzenie inwestycyjne polega na:

budowie terenowej elektrowni słonecznej o mocy do 1000 kW, realizowanej w oparciu o instalacje zespołów paneli fotowoltaicznych, montowanych na konstrukcji stalowej zakotwionej w istniejącym podłożu gruntowym, montaż przetwornic elektrycznych, budowę stacji transformatorowej typu kontenerowego oraz kontenerowego zaplecza techniczno - socjalnego, linii energetycznej 15 kW, przyłącza energetycznego, ogrodzenia stałego oraz placu postojowego z dojazdem o nawierzchni utwardzonej oraz rozbiórkę istniejącego budynku.

Zapraszamy do udziału w przedmiotowym postępowaniu, które prowadzone jest w pokoju nr 210 Urzędu Miasta Bielsk Podlaski, przy
ul. Studziwodzkiej 41.

Ewentualne uwagi i wnioski dotyczące realizacji przedmiotowej inwestycji na opisanym wyżej terenie mogą być wnoszone w terminie 7 dni po doręczeniu niniejszego obwieszczenia.

W myśl art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. nr 98, poz.1071 z późn. zm.), doręczenie przedmiotowego zawiadomienia, będzie uznane za dokonane po upływie 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

Niniejsze obwieszenie zostaje podane do publicznej wiadomości

w dniu 13.02.2013 r. poprzez:

  • wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Bielsk Podlaski;
  • umieszczenie na stronie internetowej;
  • słupach ogłoszeniowych na terenie miasta;
  • w tym w pobliżu planowanego przedsięwzięcia.

Ich zdjęcie nastąpi po upływie 7 dni od dnia ich wywieszenia.

Metryka strony

Udostępniający: Paweł Korniluk referent GP.

Wytwarzający/odpowiadający: Paweł Wasilewski

Wprowadzający: Paweł Wasilewski

Data wprowadzenia: 2013-02-13

Modyfikujący: Tomasz Nazaruk

Data modyfikacji: 2013-02-13

Opublikował: Tomasz Nazaruk

Data publikacji: 2013-02-13