Data wydania 2013-01-29
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Tytuł Gk.6220.22.2012

Bielsk Podlaski 2013.01.29

Gk. 6220.22.2012

O B W I E S Z C Z E N I E

       Na podstawie art. 85 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. nr 199, poz. 1227 z póź.zm.) zawiadamia się, iż na skutek złożenia wniosku przez BIELMLEK Spółdzielnia Mleczarska ul. Wojska Polskiego 52, 17-100 Bielsk Podlaski w sprawie oceny wpływu inwestycji na środowisko została wydana dnia 29.01.2013r. decyzja określająca środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku magazynowego z łącznikiem na działkach o nr geod. 5241/12, 495/4 i 500/27 przy ul. Wojska Polskiego  w Bielsku Podlaskim.

      Z przedmiotową decyzją oraz dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniem i opinią  dokonanymi z organami, o których mowa w art. 70 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko można zapoznać się w Urzędzie Miasta Bielsk Podlaski (Gimnazjum nr 1 im. Niepodległości Polski wejście od ul. 11-go Listopada) w sali nr 23A.


       Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie uważa się za dokonane ze skutkiem prawnym po upływie 14 dni od podania go do wiadomości publicznej.

Metryka strony

Udostępniający: Anetta Dolińska- ref.Gk

Wytwarzający/odpowiadający: Anetta Dolińska

Wprowadzający: Anetta Dolińska

Data wprowadzenia: 2013-01-29

Modyfikujący: Tomasz Nazaruk

Data modyfikacji: 2013-01-29

Opublikował: Tomasz Nazaruk

Data publikacji: 2013-01-29