Data wydania 2013-01-09
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Tytuł Gk.6220.20.2012

          Bielsk Podlaski 2013.01.09

Gk. 6220.20.2012

O B W I E S Z C Z E N I E

      Na podstawie art. 85 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. nr 199, poz. 1227 z póź.zm.) zawiadamia się, iż na skutek złożenia wniosku przez „POLMOZBYT PLUS” Sp. z o.o. ul. Zwycięstwa 10A,  15-703 Białystok w sprawie oceny wpływu inwestycji na środowisko została wydana dnia 09.01.2013r. decyzja określająca środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na zainstalowaniu wolnostojących kolektorów słonecznych (paneli fotowoltaicznych) o mocy 750 kW wraz z infrastrukturą techniczną na działkach o nr geod. 2288/3, 2288/4, 2288/5, 2288/6, 2288/7, 2288/8, 2288/9, 2288/10, 2288/11, 2289/7, 2289/8, 2289/9, 2289/10, 2289/11 i 2289/12 przy ul. Mickiewicza w Bielsku Podlaskim.

      Z przedmiotową decyzją oraz dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniem i opinią  dokonanymi z organami, o których mowa w art. 70 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko można zapoznać się w Urzędzie Miasta Bielsk Podlaski (Gimnazjum nr 1 im. Niepodległości Polski wejście od ul. 11-go Listopada) w sali nr 23A.


      Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie uważa się za dokonane ze skutkiem prawnym po upływie 14 dni od podania go do wiadomości publicznej.

Metryka strony

Udostępniający: Anetta Dolińska- ref.Gk

Wytwarzający/odpowiadający: Anetta Dolińska

Wprowadzający: Anetta Dolińska

Data wprowadzenia: 2013-01-09

Modyfikujący: Tomasz Nazaruk

Data modyfikacji: 2013-01-09

Opublikował: Tomasz Nazaruk

Data publikacji: 2013-01-09