Data wydania 2012-12-19
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Tytuł Gk.6220.19.2012

Bielsk Podlaski 2012.12.19

Gk. 6220.19.2012

O B W I E S Z C Z E N I E

      Na podstawie art. 85 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. nr 199, poz. 1227 z póź.zm.) zawiadamia się, iż na skutek złożenia wniosku przez BUDIMEX DANWOOD z o.o. ul. Brańska 132, 17-100 Bielsk Podlaski w sprawie oceny wpływu inwestycji na środowisko została wydana dnia 19.12.2012r. decyzja określająca środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie hali produkcyjnej na działkach o nr geod. 220/5, 220/7, 220/10 i 222/2  przy ul. Brańskiej w Bielsku Podlaskim.

     Z przedmiotową decyzją oraz dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniem i opinią  dokonanymi z organami, o których mowa w art. 70 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko można zapoznać się w Urzędzie Miasta Bielsk Podlaski (Gimnazjum nr 1 im. Niepodległości Polski wejście od ul. 11-go Listopada) w sali nr 23A.

Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie uważa się za dokonane ze skutkiem prawnym po upływie 14 dni od podania go do wiadomości publicznej.

Metryka strony

Udostępniający: Anetta Dolińska - ref.Gk

Wytwarzający/odpowiadający: Anetta Dolińska

Wprowadzający: Anetta Dolińska

Data wprowadzenia: 2012-12-19

Modyfikujący: Tomasz Nazaruk

Data modyfikacji: 2012-12-19

Opublikował: Tomasz Nazaruk

Data publikacji: 2012-12-19