Informacja "ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego" z dnia 2012-11-27 dotyczący GP.6733.3.5.2012.PK

Data wydania 2012-11-27
w sprawie GP.6733.3.5.2012.PK
Tytuł ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Bielsk Podlaski; 2012. 11. 26 .

nasz znak: GP.6733.3.5.2012.PK

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80, poz. 717 z późn. zm.) w związku z art. 49  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) -  Urząd Miasta Bielsk Podlaski  podaje do publicznej wiadomości, iż w sprawie wszczętej na wniosek z dnia 09.11.2012 r., złożony przez Miasto Bielsk Podlaski, ul. Kopernika 1, 17-100 Bielsk Podlaski w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego o charakterze liniowym na działkach oznaczonych nr geod.: 223, 809, 728/1, 729 (obręb: 2 Studziwody) oraz na działkach oznaczonych nr geod.: 597, 3660/2, 3660/4, 3661/2, 3661/4, 3662/2, 3662/4, 3663/2, 3663/4, 3664/2, 3664/4, 3665/2, 3666/2, 3667/2, 3668/2, 3669/2, 3670/2, 3671/2, 3672/2, 3673/2, 3674/2, 3675/2, 3676/2, 3677/2, 3678/2, 3679/2, 3680/2, 3681/2, 3682/2, 3683/2, 3684/2, 3685/2, 3686/2, 3687/2, 3688/2, 3689/2, 3690/2, 3691/2, 3692/2, 3693/2, 3694/2, 3695/2, 3695/4, 3696/2, 3696/4, 3697/2, 3697/4, 3698/2, 3698/4, 3699/2, 3699/4, 3700/1, 3700/2, 3701/1, 3701/2, 3702/1, 3702/2, 3703, 3704, 3705, 828/1, 830/3, 831, 839/2 – stanowiących pas drogowy ulic Dubiażyńskiej, Myśliwskiej, Bema w Bielsku Podlaskim - zostały skompletowane akta sprawy.

Cel zamierzenia inwestycyjnego polega na
przebudowie i budowie kanalizacji sanitarnej oraz linii wodociągowej wraz z przyłączami w ulicy Myśliwskiej na odcinku od ul. Bema do ul. Dubiażyńskiej
w mieście Bielsk Podlaski.

W myśl art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. Z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) doręczenie przedmiotowego zawiadomienia, będzie uznane za dokonane po upływie 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Niniejsze obwieszenie zostaje podane do publicznej wiadomości
poprzez  umieszczenie w dniu 27.11.2012 r. na:

  • tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Bielsk Podlaski;
  • stronie internetowej Urzędu Miasta Bielsk Podlaski;
  • słupach ogłoszeniowych na terenie miasta oraz w pobliżu planowanego przedsięwzięcia.

Ich zdjęcie nastąpi po upływie 7 dni po dniu ich wywieszenia.

Metryka strony

Udostępniający: Paweł Korniluk - Ref.Gp.

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Nazaruk

Wprowadzający: Tomasz Nazaruk

Data wprowadzenia: 2012-11-27

Modyfikujący: Tomasz Nazaruk

Data modyfikacji: 2012-11-27

Opublikował: Tomasz Nazaruk

Data publikacji: 2012-11-27