Informacja "Gp.7331-2-92/09" z dnia 2012-10-01 dotyczący Budowy budynku Prokuratury Rejonowej w Bielsku Podlaskim wraz z infrastrukturą techniczną oraz parkingu o 53 stanowiskach.

Data wydania 2012-10-01
w sprawie Budowy budynku Prokuratury Rejonowej w Bielsku Podlaskim wraz z infrastrukturą techniczną oraz parkingu o 53 stanowiskach.
Tytuł Gp.7331-2-92/09

Bielsk Podlaski; 2012.09.28

Gp.7331-2-92/09

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu  przestrzennym (Dz. U. nr  80,  poz. 717 z późn. zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) - Urząd Miasta Bielsk Podlaski zawiadamia, iż na wniosek z dnia 26.09.2012 r. złożony przez Prokuraturę Okręgową w Białymstoku, ul. Kilińskiego 14, 15–950 Białystok, zostało wszczęte postępowanie o zmianę decyzji nr 26/09 z dnia 03.12.2009 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na działkach oznaczonych nr geod 839/8 i 839/6, położonych w Bielsku Podlaskim pomiędzy ul. Myśliwską, Obozową i Gen. J. Bema.

Zakres inwestycji:
Budowa budynku Prokuratury Rejonowej w Bielsku Podlaskim wraz z infrastrukturą techniczną oraz parkingu o 53 stanowiskach.

Zmiana polegać będzie na zastąpieniu w punkcie 2 a zapisów:

  • szerokość elewacji frontowych istniejącej zabudowy

– o treści: „zaproponowany we wniosku wskaźnik (elewacja frontowa od strony ul. Myśliwskiej) do 15,0 m, można zaaprobować jako korespondujący z zabudową zastaną w obszarze analizowanym”
na zapis: „zaproponowany we wniosku wskaźnik (elewacja frontowa od strony ul. Myśliwskiej) do 15,0 m +/- 20%, można zaaprobować jako korespondujący z zabudową zastaną w obszarze analizowanym”;

  • wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej, gzymsu lub attyki

– o treści: „zaproponowany we wniosku wskaźnik do 15,0 m, w związku z funkcją projektowanego obiektu (budynek prokuratury) będącym obiektem użyteczności publicznej, stanowiącym dominantę przestrzenną w skali całego miasta - można zaaprobować jako korespondujący z zabudową zastaną w obszarze analizowanym”
na zapis: „zaproponowany we wniosku wskaźnik do 15,0 m +/- 20%, w związku z funkcją projektowanego obiektu (budynek prokuratury) będącym obiektem użyteczności publicznej, stanowiącym dominantę przestrzenną w skali całego miasta - można zaaprobować jako korespondujący z zabudową zastaną w obszarze analizowanym”;

  • geometria dachów – wysokość górnej krawędzi kalenicy

– o treści: „zaproponowany we wniosku wskaźnik do 15,0 m, w związku z funkcją projektowanego obiektu (budynek prokuratury) będącym obiektem użyteczności publicznej, stanowiącym dominantę przestrzenną w skali całego miasta - można zaaprobować jako korespondujący z zabudową zastaną w obszarze analizowanym”
na zapis: „zaproponowany we wniosku wskaźnik do 15,0 m +/-20%, w związku z funkcją projektowanego obiektu (budynek prokuratury) będącym obiektem użyteczności publicznej, stanowiącym dominantę przestrzenną w skali całego miasta - można zaaprobować jako korespondujący z zabudową zastaną w obszarze analizowanym”;

  • dostęp do drogi publicznej

– o treści: „wnioskowany teren posiada dostęp do dróg publicznych ul. Myśliwskiej i Gen. Bema dwoma  istniejącymi zjazdami publicznymi”
na zapis: „wnioskowany teren posiada dostęp do dróg publicznych ul. Myśliwskiej i Gen. Bema dwoma  istniejącymi zjazdami publicznymi i do drogi publicznej ul. Obozowej, projektowanym zjazdem”.

Zapraszamy do udziału w przedmiotowym postępowaniu, które prowadzone jest w pokoju nr 210 Urzędu Miasta Bielsk Podlaski, przy ul. Studziwodzkiej 41.

Ewentualne uwagi i wnioski dotyczące realizacji przedmiotowej inwestycji na opisanym wyżej terenie mogą być wnoszone w terminie 7 dni po doręczeniu  niniejszego  obwieszczenia.

W myśl art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. nr 98, poz.1071 z późn. zm.), doręczenie przedmiotowego zawiadomienia, będzie uznane za dokonane po upływie 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

Z up. Burmistrza Miasta
Kazimierz Prus
Kierownik Referatu
Gospodarki Przestrzennej

Niniejsze obwieszenie zostaje podane do publicznej wiadomości
w dniu  01.10.2012 r. poprzez:
- wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta  Bielsk Podlaski;
- umieszczenie na stronie internetowej;
- słupach ogłoszeniowych na terenie miasta;
- w tym w pobliżu planowanego przedsięwzięcia.
Ich zdjęcie nastąpi po upływie 7 dni od dnia ich wywieszenia.

Metryka strony

Udostępniający: Kazimierz Prus - Kierownik Ref.Gp.

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Nazaruk

Wprowadzający: Tomasz Nazaruk

Data wprowadzenia: 2012-10-01

Modyfikujący: Tomasz Nazaruk

Data modyfikacji: 2012-10-01

Opublikował: Tomasz Nazaruk

Data publikacji: 2012-10-01