Data wydania 2012-09-17
w sprawie wydania decyzji umarzającej postępowanie
Tytuł Gk.6220.12.2012

          Bielsk Podlaski 2012.09.17

Gk. 6220.12.2012

O B W I E S Z C Z E N I E

       Na podstawie art. 85 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. nr 199, poz. 1227 z póź.zm.) zawiadamia się, iż na skutek złożenia wniosku przez POLBUD S.A. ul. Żwirki i Wigury 61, 17-100 Bielsk Podlaski w sprawie oceny wpływu inwestycji na środowisko została wydana dnia 17.09.2012r. decyzja umarzająca postępowanie w sprawie określenia środowiskowych uwarunkowań na realizację zamierzenia polegającego na instalacji urządzeń wraz z konstrukcją wsporczą wytwarzających energię elektryczną z wiatru  tj:

  1. turbina wiatrowa (prototyp) o mocy ok.8kW umieszczona na podstawie/konstrukcji wsporczej stalowej (w postaci kratownicy) wokół komina – łączna wysokość podstawy wraz z turbiną nad gruntem do 23m;
  2. turbina wiatrowa (prototyp) o mocy 1,5kW umieszczona na budynku – łączna wysokość podstawy wraz z z turbiną nad gruntem do 15m;
  3. turbina wiatrowa (prototyp) o mocy ok.8kW umieszczona na podstawie/konstrukcji wsporczej stalowej (w postaci kratownicy)  na gruncie - łączna wysokość podstawy wraz z turbiną nad gruntem do 23m.

na działkach o nr geod. 1261/6, 1256/2, 1256/3 przy ul. Żwirki i Wigury w Bielsku Podlaskim.

      Z przedmiotową decyzją oraz dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniem i opinią  dokonanymi z organami, o których mowa w art. 70 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko można zapoznać się w Urzędzie Miasta Bielsk Podlaski (Gimnazjum nr 1 im. Niepodległości Polski wejście od ul. 11-go Listopada) w sali nr 23A.


      Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie uważa się za dokonane ze skutkiem prawnym po upływie 14 dni od podania go do wiadomości publicznej.

Metryka strony

Udostępniający: Anetta Dolińska - ref.Gk

Wytwarzający/odpowiadający: Anetta Dolińska

Wprowadzający: Anetta Dolińska

Data wprowadzenia: 2012-09-18

Modyfikujący: Tomasz Nazaruk

Data modyfikacji: 2012-09-18

Opublikował: Tomasz Nazaruk

Data publikacji: 2012-09-18