Data wydania 2012-09-03
w sprawie wydania decyzji o umorzeniu postępowania
Tytuł Gk.6220.13.2012

Bielsk Podlaski 2012.09.03

Gk. 6220.13.2012

O B W I E S Z C Z E N I E

        Na podstawie art. 85 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. nr 199, poz. 1227 z póź.zm.) zawiadamia się, iż na skutek złożenia wniosku przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim ul. Kleszczelowska 1, 17-100 Bielsk Podlaski w sprawie oceny wpływu inwestycji na środowisko została wydana dnia 03.09.2012r. decyzja umarzająca postępowanie w sprawie określenia środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację zamierzenia polegającego na zakupie cyfrowego aparatu RTG, aparatu USG, informatyzacji zakładu diagnostyki obrazowej wraz z adaptacją pomieszczeń na działce o nr geod. 3607/11 przy ul. Kleszczelowskiej w Bielsku Podlaskim.

       Z przedmiotową decyzją oraz dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniem i opinią dokonanymi z organami, o których mowa w art. 70 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko można zapoznać się w Urzędzie Miasta Bielsk Podlaski (Gimnazjum nr 1 im. Niepodległości Polski wejście od ul. 11-go Listopada) w sali nr 23A.

       Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie uważa się za dokonane ze skutkiem prawnym po upływie 14 dni od podania go do wiadomości publicznej.

Metryka strony

Udostępniający: Anetta Dolińska - ref Gk

Wytwarzający/odpowiadający: Anetta Dolińska

Wprowadzający: Anetta Dolińska

Data wprowadzenia: 2012-09-04

Modyfikujący: Tomasz Nazaruk

Data modyfikacji: 2012-09-04

Opublikował: Tomasz Nazaruk

Data publikacji: 2012-09-04