Data wydania 2012-07-16
w sprawie wydania decyzji umarzającej postępowanie w sprawie określenia środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację zamierzenia
Tytuł Gk.6220.11.2012

Bielsk Podlaski 2012.07.16

Gk. 6220.11.2012

O B W I E S Z C Z E N I E

       Na podstawie art. 85 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. nr 199, poz. 1227 z póź.zm.) zawiadamia się, iż na skutek złożenia wniosku przez Urząd Miasta Bielsk Podlaski ul. Kopernika 1, 17-100 Bielsk Podlaski w sprawie oceny wpływu inwestycji na środowisko została wydana dnia 16.07.2012r. decyzja umarzająca postępowanie w sprawie określenia środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację zamierzenia polegającego na przebudowie ulicy Malinowej w Bielsku Podlaskim.

      Z przedmiotową decyzją oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miasta Bielsk Podlaski (Gimnazjum nr 1 im. Niepodległości Polski wejście od ul. 11-go Listopada) w sali nr 23A.

      Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie uważa się za dokonane ze skutkiem prawnym po upływie 14 dni od podania go do wiadomości publicznej.

Metryka strony

Udostępniający: Anetta Dolińska - ref.Gk

Wytwarzający/odpowiadający: Anetta Dolińska

Wprowadzający: Anetta Dolińska

Data wprowadzenia: 2012-07-16

Modyfikujący: Tomasz Nazaruk

Data modyfikacji: 2012-07-16

Opublikował: Tomasz Nazaruk

Data publikacji: 2012-07-16