Data wydania 2012-06-01
w sprawie wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia
Tytuł Gk.6220.8.2012

Bielsk Podlaski 2012.06.01

Gk. 6220.8.2012

 


                                                                                                          O B W I E S Z C Z E N I E


        Na podstawie art. 85 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. nr 199, poz. 1227 z póź.zm.) zawiadamia się, iż na skutek złożenia wniosku przez Przedsiębiorstwo Drogowo - Mostowe MAKSBUD Sp. z o.o. ul. Mickiewicza 183, 17-100 Bielsk Podlaski w sprawie oceny wpływu inwestycji na środowisko została wydana dnia 01.06.2012r. decyzja określająca środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na zastosowaniu pyłu węgla brunatnego jako paliwa w istniejącej Wytwórni Mas Bitumicznych typu Global 160 oraz dostawieniu dodatkowych: zbiornika asfaltu i dozatora wraz z urządzeniami towarzyszącymi, jako instalacji recyklingu sfrezowanego destruktu mas drogowych celem ochrony środowiska naturalnego na działce o nr geod. 1965/4 przy ul. Mickiewicza 183 w Bielsku Podlaskim.


       Z przedmiotową decyzją oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miasta Bielsk Podlaski (Gimnazjum nr 1 im. Niepodległości Polski wejście od ul. 11-go Listopada) w sali nr 23A.

       Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie uważa się za dokonane ze skutkiem prawnym po upływie 14 dni od podania go do wiadomości publicznej.

 

Metryka strony

Udostępniający: Anetta Dolińska - ref.Gk

Wytwarzający/odpowiadający: Anetta Dolińska

Wprowadzający: Anetta Dolińska

Data wprowadzenia: 2012-06-02

Modyfikujący: Tomasz Nazaruk

Data modyfikacji: 2012-06-02

Opublikował: Tomasz Nazaruk

Data publikacji: 2012-06-02