Data wydania 2012-05-30
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia
Tytuł Gk.6220.6.2012

Bielsk Podlaski 2012.05.30

Gk. 6220.6.2012


                                                                                          O B W I E S Z C Z E N I E


        Na podstawie art. 85 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. nr 199, poz. 1227 z póź.zm.) zawiadamia się, iż na skutek złożenia wniosku przez P. Krzysztofa Aleksiejuka zam. w Bielsku Podlaskim w sprawie oceny wpływu inwestycji na środowisko została wydana dnia 30.05.2012r. decyzja określająca środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na budowie warsztatu z funkcją biurową i gospodarczą wraz z placem manewrowym, parkingiem i niezbędną infrastrukturą techniczną na działce oznaczonej nr geod. 146/3 przy ul. Kleszczelowskiej w Bielsku Podlaskim.


       Z przedmiotową decyzją oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miasta Bielsk Podlaski (Gimnazjum nr 1 im. Niepodległości Polski wejście od ul. 11-go Listopada) w sali nr 23A.

 

       Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie uważa się za dokonane ze skutkiem prawnym po upływie 14 dni od podania go do wiadomości publicznej.

 

Metryka strony

Udostępniający: Anetta Dolińska -ref.Gk

Wytwarzający/odpowiadający: Anetta Dolińska

Wprowadzający: Anetta Dolińska

Data wprowadzenia: 2012-05-30

Modyfikujący: Tomasz Nazaruk

Data modyfikacji: 2012-05-30

Opublikował: Tomasz Nazaruk

Data publikacji: 2012-05-30