Data wydania 2012-05-18
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na przebudowę ul. Myśliwskiej w Bielsku Podlaskim
Tytuł Gk.6220.9.2012

Bielsk Podlaski 2012.05.18

Gk. 6220.9.2012

O B W I E S Z C Z E N I E

        Na podstawie art. 49 i art.106 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 64 ust.1, art.73 ust.1 i art.74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. nr 199, poz. 1227 z póź.zm) zawiadamia się, że w wyniku wniosku złożonego przez Miasto Bielsk Podlaski ul. Kopernika 1, 17-100 Bielsk Podlaski o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie ulicy Myśliwskiej na odcinku od ul. Bema do ul. Dubiażyńskiej w m. Bielsk Podlaski wraz z przebudową i budową infrastruktury technicznej na działkach oznaczonych nr geod. 3660/4; 3660/2; 729; 3661/4; 3661/2; 3662/4; 3662/2; 3663/4; 3663/2; 3664/4; 3664/2; 3665/2; 3666/2; 3667/2; 3668/2; 3669/2; 3670/2; 3671/2; 3672/2; 3673/2; 3674/2; 3675/2; 3676/2; 3677/2; 3678/2; 3679/2; 3680/2; 3681/2; 3682/2; 3683/2; 3684/2; 3685/2; 3686/2; 3687/2; 3688/2; 3689/2; 3690/2; 3691/2; 3692/2; 3693/2; 3694/2; 3695/4; 3695/2; 3696/4; 3696/2; 3697/4; 3697/2; 3698/4; 3698/2; 3699/4; 3699/2; 3700/1; 3700/2; 3701/2; 3702/2; 3702/1; 3701/1; 828/1; 830/3; 829;3703; 3704; 3705; 839/2; 809; 831; 728/1; 597; 223; 815 zostało wydane dnia 18.05.2012r. postanowienie nie stwierdzające potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko. Jednocześnie informuje się, iż zostały skompletowane akta przedmiotowej sprawy.

       Z wydanym postanowieniem oraz aktami sprawy można zapoznać się w terminie 3 dni od daty podania niniejszego zawiadomienia do publicznej wiadomości w Urzędzie Miasta Bielsk Podlaski (Gimnazjum nr 1 im. Niepodległości Polski wejście od ul. 11-go Listopada) w sali nr 23A.

       Po upływie wyznaczonego terminu i w przypadku nie skorzystania z powyższego prawa zostanie wydana decyzja administracyjna w oparciu o dowody zgromadzone w sprawie.

        Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie uważa się za dokonane ze skutkiem prawnym po upływie 14 dni od podania go do wiadomości publicznej.

Metryka strony

Udostępniający: Anetta Dolińska - ref.Gk

Wytwarzający/odpowiadający: Anetta Dolińska

Wprowadzający: Anetta Dolińska

Data wprowadzenia: 2012-05-18

Modyfikujący: Tomasz Nazaruk

Data modyfikacji: 2012-05-18

Opublikował: Tomasz Nazaruk

Data publikacji: 2012-05-18