Data wydania 2012-04-27
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Tytuł Gk.6220.9.2012

Bielsk Podlaski 2012.04.27


Gk. 6220.9.2012

O B W I E S Z C Z E N I E


        Na podstawie art.49 oraz art. 61 § 1 i § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego, a także art.73 ust.1 i art.74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. nr 199, poz. 1227 z poź.zm.) zawiadamia się, że na skutek złożenia wniosku przez Miasto Bielsk Podlaski ul. Kopernika 1, 17-100 Bielsk Podlaski zostało wszczęte postępowanie w sprawie oceny wpływu przedsięwzięcia na środowisko polegającego na przebudowie ulicy Myśliwskiej na odcinku od ul. Bema do ul. Dubiażyńskiej w m. Bielsk Podlaski wraz z przebudową i budową infrastruktury technicznej na działkach oznaczonych nr geod. 3660/4; 3660/2; 729; 3661/4; 3661/2; 3662/4; 3662/2; 3663/4; 3663/2; 3664/4; 3664/2; 3665/2; 3666/2; 3667/2; 3668/2; 3669/2; 3670/2; 3671/2; 3672/2; 3673/2; 3674/2; 3675/2; 3676/2; 3677/2; 3678/2; 3679/2; 3680/2; 3681/2; 3682/2; 3683/2; 3684/2; 3685/2; 3686/2; 3687/2; 3688/2; 3689/2; 3690/2; 3691/2; 3692/2; 3693/2; 3694/2; 3695/4; 3695/2; 3696/4; 3696/2; 3697/4; 3697/2; 3698/4; 3698/2; 3699/4; 3699/2; 3700/1; 3700/2; 3701/2; 3702/2; 3702/1; 3701/1; 828/1; 830/3; 829;3703; 3704; 3705; 839/2; 809; 831; 728/1; 597; 223; 815.

        Ewentualne uwagi i wnioski dotyczące realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia strony postępowania mogą wnosić w Urzędzie Miasta Bielsk Podlaski w terminie 7 dni po podaniu niniejszego obwieszczenia do wiadomości. Postępowanie prowadzone jest w Urzędzie Miasta Bielsk Podlaski (Gimnazjum nr 1 im. Niepodległości Polski wejście od ul. 11-go Listopada) w sali nr 23A.

        Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie uważa się za dokonane ze skutkiem prawnym po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

        Jednocześnie informujemy, iż z uwagi na potrzebę uzyskania stosownych opinii i uzgodnień od innych organów ochrony środowiska jest mało realnym spełnienie wymogów określonych w art.35 § 3 k.p.a., zatem stosownie do art. 36 k.p.a. zawiadamia się, że załatwienie sprawy nastąpi w terminie jednego miesiąca od otrzymania stosownych uzgodnień od organów ochrony środowiska.Metryka strony

Udostępniający: Anetta Dolińska -ref.Gk

Wytwarzający/odpowiadający: Anetta Dolińska

Wprowadzający: Anetta Dolińska

Data wprowadzenia: 2012-04-30

Modyfikujący: Tomasz Nazaruk

Data modyfikacji: 2012-04-30

Opublikował: Tomasz Nazaruk

Data publikacji: 2012-04-30