Data wydania 2012-03-26
w sprawie wydania decyzji umarzającej
Tytuł Gk.6220.4.2012

Bielsk Podlaski 2012.03.26

Gk. 6220.4.2012

O B W I E S Z C Z E N I E

        Na podstawie art. 85 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. nr 199, poz. 1227 z póź.zm.) zawiadamia się, iż na skutek złożenia wniosku przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku ul. Pogodna 63/1, 15-365 Białystok w sprawie oceny wpływu inwestycji na środowisko została wydana dnia 26.03.2012r. decyzja umarzająca postępowanie w sprawie określenia środowiskowych uwarunkowań dla zamierzenia polegającego na budowie budynku dydaktycznego z warsztatami do praktycznej nauki zawodu na działce oznaczonej nr geod. 1488 przy ul. Krynicznej w Bielsku Podlaskim.

       Z przedmiotową decyzją oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miasta Bielsk Podlaski (Gimnazjum nr 1 im. Niepodległości Polski wejście od ul. 11-go Listopada) w sali nr 23A.

       Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie uważa się za dokonane ze skutkiem prawnym po upływie 14 dni od podania go do wiadomości publicznej.

Metryka strony

Udostępniający: Anetta Dolińska - ref.Gk

Wytwarzający/odpowiadający: Anetta Dolińska

Wprowadzający: Anetta Dolińska

Data wprowadzenia: 2012-03-26

Modyfikujący: Tomasz Nazaruk

Data modyfikacji: 2012-03-26

Opublikował: Tomasz Nazaruk

Data publikacji: 2012-03-26