Informacja "GP.6733.1.2012.ZT1" z dnia 2012-03-02 dotyczący Budowy, napowietrznej linii elektroenergetycznej n.n. 0.4 kV oraz przyłącza kablowego n.n. 0.4 kV na terenie działki oznaczonej nr geod. 479/1 położonej w Bielsku Podlaskim przy ul. Leśnej i działki nr geod 422 stanowiącej pas drogowy ul. Leśnej.

Data wydania 2012-03-02
w sprawie Budowy, napowietrznej linii elektroenergetycznej n.n. 0.4 kV oraz przyłącza kablowego n.n. 0.4 kV na terenie działki oznaczonej nr geod. 479/1 położonej w Bielsku Podlaskim przy ul. Leśnej i działki nr geod 422 stanowiącej pas drogowy ul. Leśnej.
Tytuł GP.6733.1.2012.ZT1

Bielsk Podlaski, dn. 2012.02.29.

G.P.6733.1.2012.ZT1

O B W I E S Z C Z E N I E      Na podstawie art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)
w związku z art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
Nr 80, poz. 717) zawiadamia się,
, że w wyniku wniosku z dnia 14 lutego 2012 r. PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok Rejon Energetyczny Bielsk Podlaski ul. 11-go Listopada 11 , zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie, napowietrznej linii elektroenergetycznej n.n. 0.4 kV oraz przyłącza kablowego n.n. 0.4 kV na terenie działki oznaczonej nr geod. 479/1 położonej w Bielsku Podlaskim przy ul. Leśnej i działki nr geod 422 stanowiącej pas drogowy ul. Leśnej.     Pan/ i/ ma prawo zapoznać się z wnioskiem i aktami sprawy, zgłosić ewentualne uwagi i zastrzeżenia odnośnie zebranych dowodów i materiałów
w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia w Referacie Gospodarki przestrzennej Urzędu Miasta Bielsk Podlaski, ul. Studziwodzka 41, pok. 209.


     Jeżeli nie skorzysta Pan/i z tego prawa tut. Urząd po upływie wyznaczonego terminu podejmie decyzję w oparciu o dowody znajdujące się w aktach sprawy.

    Niniejsze obwieszczenie zostaje podane

do wiadomości stronom postępowania

na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Bielsk Podlaski,

i słupach ogłoszeniowych na terenie miasta

oraz stronie internetowej
 

Metryka strony

Udostępniający: Paweł Wasilewski podinsp. GP.

Wytwarzający/odpowiadający: Paweł Wasilewski

Wprowadzający: Paweł Wasilewski

Data wprowadzenia: 2012-03-02

Modyfikujący: Tomasz Nazaruk

Data modyfikacji: 2012-03-02

Opublikował: Tomasz Nazaruk

Data publikacji: 2012-03-02