Informacja "GP.6733.1.2012.PW2" z dnia 2012-02-20 dotyczący budowy stacji gazowejpodwyższonego średniego ciśnienia Q = 5000 Nm³/h, gazociąg wejściowy i wyjściowy stacji, ciągi technologiczne zlokalizowane w kontenerach, ciąg awaryjny, zespół zaworowo- upustowy wlotowy i wylotowy, ciągi komunikacyjne, oświetlenie terenu i wewnętrzna sieć elektryczna i uziemiająca.

Data wydania 2012-02-20
w sprawie budowy stacji gazowejpodwyższonego średniego ciśnienia Q = 5000 Nm³/h, gazociąg wejściowy i wyjściowy stacji, ciągi technologiczne zlokalizowane w kontenerach, ciąg awaryjny, zespół zaworowo- upustowy wlotowy i wylotowy, ciągi komunikacyjne, oświetlenie terenu i wewnętrzna sieć elektryczna i uziemiająca.
Tytuł GP.6733.1.2012.PW2

Bielsk Podlaski; 2012.02.17.

GP.6733.1.2012.PW2

O B W I E S Z C Z E N I E

      Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80, poz. 717 z późn. zm.), w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) - Urząd Miasta Bielsk Podlaski zawiadamia, iż na wniosek z dnia 19. 01. 2012 r. złożony przez Mazowiecką Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy Białystok, ul. Zacisze 8, 15- 138 Białystok, zostało wszczęte postępowanie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego na części działki oznaczonej nr geod. 13/2, położonej w Bielsku Podlaskim przy drodze wewn. ozn. Nr geod. 45.

       Zakres inwestycji:

      Budowa stacji gazowej podwyższonego średniego ciśnienia Q = 5000 Nm³/h, gazociąg wejściowy i wyjściowy stacji, ciągi technologiczne zlokalizowane w kontenerach, ciąg awaryjny, zespół zaworowo- upustowy wlotowy i wylotowy, ciągi komunikacyje, oświetlenie terenu i wewnętrzna sieć elektryczna i uziemiająca.

      Ewentualne uwagi i wnioski dotyczące realizacji przedmiotowej inwestycji na opisanym wyżej terenie mogą być wnoszone w terminie 7 dni po doręczeniu niniejszego obwieszczenia. Sprawa prowadzona jest w tymczasowej siedzibie Referatu Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miasta Bielsk Podlaski przy ul. Studziwodzkiej 41, pok. 210.

       Jednocześnie informujemy, iż z uwagi na potrzebę uzgodnienia projektu decyzji z organami wymienionymi w art. 53 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, załatwienie przedmiotowej sprawy nastąpi do dnia 27 marca 2012 r.

      W myśl art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. nr 98, poz.1071 z późn. zm.), doręczenie przedmiotowego zawiadomienia, będzie uznane za dokonane po upływie 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

       Niniejsze obwieszenie zostaje podane do publicznej wiadomości w dniu 20. 02. 2012 r. poprzez:
- wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Bielsk Podlaski;
- umieszczenie na stronie internetowej;
- słupach ogłoszeniowych na terenie miasta;
- w tym w pobliżu planowanego przedsięwzięcia.

      Ich zdjęcie nastąpi po upływie 7 dni od dnia ich wywieszenia.

Metryka strony

Udostępniający: Paweł Wasilewski podinsp. GP.

Wytwarzający/odpowiadający: Paweł Wasilewski

Wprowadzający: Paweł Wasilewski

Data wprowadzenia: 2012-02-20

Modyfikujący: Tomasz Nazaruk

Data modyfikacji: 2012-02-20

Opublikował: Tomasz Nazaruk

Data publikacji: 2012-02-20