Data wydania 2012-01-20
w sprawie decyzji o zmianie decyzji Gk.7624-20/10 z dnia 21.10.2010r.
Tytuł Gk.6220.1.2012

Bielsk Podlaski 2012.01.20

Gk.6220.1.2012

O B W I E S Z C Z E N I E

        Na podstawie art. 49 i art.106 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 64 ust.1 i art.74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. nr 199, poz. 1227 z póź. zm.) zawiadamia się, że w wyniku wniosku złożonego przez Miasto Bielsk Podlaski ul. Kopernika 1, 17-100 Bielsk Podlaski w sprawie oceny wpływu na środowisko przedsięwzięcia pn. „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych części obszaru objętego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego ograniczonego ulicami Białowieską, Pogodną i Warzywną oraz granicami miasta, polegające na budowie, przebudowie i rozbudowie: sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej, sieci kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego, podziemnej linii SN 15 kV, stacji transformatorowej, ogrodzenia przemysłowego nieruchomości, podbudowy i nawierzchni dróg, chodników, ścieżek pieszo-rowerowych oraz rozbiórce stacji paliw na działkach oznaczonych numerami geodezyjnymi: 7/1, 6/2, 3649, 3648/2, 3659, 3474/1, 3474/34, 5187/1, 5187/2, 5223, 3473/8, 5224, 3474/55, 3474/27, 3474/29, 3474/25, 3474/23, 3474/22, 3474/21, 3474/33, 3474/32, 3474/24, 3474/48, 3474/64, 3474/65, 3474/53, 3474/58, 3474/59, 3478, 3474/60, 3474/61, 3474/62, 3474/63, 3474/17, 3474/36, 3474/38, 3474/50, 3474/51, 3474/56, 3474/57, 3474/6, 3474/11, 3474/13, 3474/18, 3474/19, 3474/44, 3474/45, 3474/46 wraz z niezbędnymi urządzeniami infrastruktury technicznej”w Bielsku Podlaskim zostały przekazane do opinii o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w/w przedsięwzięcia akta sprawy.

       Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie uważa się za dokonane ze skutkiem prawnym po upływie 14 dni od podania go do wiadomości publicznej.

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Anetta Dolińska - ref.Gk

Wytwarzający/odpowiadający: Anetta Dolińska

Wprowadzający: Anetta Dolińska

Data wprowadzenia: 2012-01-20

Modyfikujący: Tomasz Nazaruk

Data modyfikacji: 2012-01-20

Opublikował: Tomasz Nazaruk

Data publikacji: 2012-01-20