Data wydania 2011-09-14
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia
Tytuł Gk.6220.11.2011

Bielsk Podlaski 2011.09.14

Gk. 6220.11.2011
 

O B W I E S Z C Z E N I E


        Na podstawie art. 85 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. nr 199, poz. 1227 z póź.zm.) zawiadamia się, iż na skutek złożenia wniosku przez SPE Sp. z o.o. ul. Rejonowa 10, 17-100 Bielsk Podlaski w sprawie oceny wpływu inwestycji na środowisko została wydana dnia 14.09.2011r. decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania części hali produkcyjno-magazynowej z częścią administracyjno-socjalną poprzez wydzielenie pomieszczenia o wymiarach 12x25m z przeznaczeniem na malarnię proszkową na działce oznaczonej nr geod. 4721/3 przy ul. Rejonowej w Bielsku Podlaskim.

      Z przedmiotową decyzją oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miasta Bielsk Podlaski (Gimnazjum nr 1 im. Niepodległości Polski wejście od ul. 11-go Listopada) w sali nr 23A.

       Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie uważa się za dokonane ze skutkiem prawnym po upływie 14 dni od podania go do wiadomości publicznej.

Metryka strony

Udostępniający: Anetta Dolińska - ref.Gk

Wytwarzający/odpowiadający: Anetta Dolińska

Wprowadzający: Anetta Dolińska

Data wprowadzenia: 2011-09-14

Modyfikujący: Tomasz Nazaruk

Data modyfikacji: 2011-09-14

Opublikował: Tomasz Nazaruk

Data publikacji: 2011-09-14