Data wydania 2011-08-19
w sprawie wydania decyzji umarzającej postępowanie
Tytuł Gk.6220.18.2011
Bielsk Podlaski 2011.08.19


Gk. 6220.18.2011

O B W I E S Z C Z E N I E


        Na podstawie art. 85 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. nr 199, poz. 1227 z póź.zm.) zawiadamia się, iż na skutek złożenia wniosku przez Miasto Bielsk Podlaski ul. Kopernika 1, 17-100 Bielsk Podlaski w sprawie oceny wpływu inwestycji na środowisko została wydana dnia 19.08.2011r. decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na modernizacji istniejącego targowiska zlokalizowanego na działce o nr geod.1074/14 wraz z wykonaniem niezbędnych przyłączy kanalizacji sanitarnej, deszczowej , sieci wodociągowej oraz zasileniu linią SN z działki o nr geod. 1191 przy ul. Żwirki i Wigury w Bielsku Podlaskim.

       Z przedmiotową decyzją oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miasta Bielsk Podlaski (Gimnazjum nr 1 im. Niepodległości Polski wejście od ul. 11-go Listopada) w sali nr 23A.


       Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie uważa się za dokonane ze skutkiem prawnym po upływie 14 dni od podania go do wiadomości publicznej.

Metryka strony

Udostępniający: Anetta Dolińska - ref.Gk

Wytwarzający/odpowiadający: Anetta Dolińska

Wprowadzający: Anetta Dolińska

Data wprowadzenia: 2011-08-19

Modyfikujący: Mirosław Karolczak

Data modyfikacji: 2011-08-19

Opublikował: Mirosław Karolczak

Data publikacji: 2011-08-19