Data wydania 2011-08-02
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia
Tytuł Gk.6220.15.2011

Bielsk Podlaski 2011.08.02

Gk. 6220.15.2011

O B W I E S Z C Z E N I E

        Na podstawie art. 85 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. nr 199, poz. 1227 z póź.zm.) zawiadamia się, iż na skutek złożenia wniosku przez PPHU Joanna Zajączkowska ul. Kopernika 27, 17-120 Brańsk w sprawie oceny wpływu inwestycji na środowisko została wydana dnia 02.08.2011r. decyzja o umorzeniu w całości postępowania w sprawie określenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zbiorników technologicznych do magazynowania tłuszczy pochodzenia roślinnego na działce oznaczonej nr geod. 529/12 przy ul. Jana Pawła II w Bielsku Podlaskim.

       Z przedmiotową decyzją oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miasta Bielsk Podlaski (Gimnazjum nr 1 im. Niepodległości Polski wejście od ul. 11-go Listopada) w sali nr 23A.

        Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie uważa się za dokonane ze skutkiem prawnym po upływie 14 dni od podania go do wiadomości publicznej.

 

Metryka strony

Udostępniający: Anetta Dolińska - ref.Gk

Wytwarzający/odpowiadający: Anetta Dolińska

Wprowadzający: Anetta Dolińska

Data wprowadzenia: 2011-08-02

Modyfikujący: Tomasz Nazaruk

Data modyfikacji: 2011-08-02

Opublikował: Tomasz Nazaruk

Data publikacji: 2011-08-02