Data wydania 2011-04-20
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Tytuł Gk.6220.3.2011

Bielsk Podlaski 2011.04.20

Gk. 6220.3.2011

O B W I E S Z C Z E N I E

        Na podstawie art. 85 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. nr 199, poz. 1227 z póź.zm.) zawiadamia się, iż na skutek złożenia wniosku przez P. Marka Sawickiego ul. Brzozowa 23, 17-100 Bielsk Podlaski w sprawie oceny wpływu inwestycji na środowisko została wydana dnia 20.04.2011r. decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania istniejącego budynku gospodarczego na warsztat samochodowy na działce oznaczonej nr geod. 4549 przy ul. Brzozowej w Bielsku Podlaskim.

       Z przedmiotową decyzją oraz dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniem i opinią dokonanymi z organami, o których mowa w art. 70 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko można zapoznać się w Urzędzie Miasta Bielsk Podlaski ul. Kopernika 1, 17-100 Bielsk Podlaski pokój nr 22.

       Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie uważa się za dokonane ze skutkiem prawnym po upływie 14 dni od podania go do wiadomości publicznej.

Metryka strony

Udostępniający: Anetta Dolińska - ref.Gk

Wytwarzający/odpowiadający: Anetta Dolińska

Wprowadzający: Anetta Dolińska

Data wprowadzenia: 2011-04-21

Modyfikujący: Mirosław Karolczak

Data modyfikacji: 2011-04-21

Opublikował: Mirosław Karolczak

Data publikacji: 2011-04-21