Data wydania 2011-04-12
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację inwestycji
Tytuł Gk.6220.1.2011
Bielsk Podlaski 2011.04.12

Gk. 6220.1.2011

O B W I E S Z C Z E N I E


        Na podstawie art. 85 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. nr 199, poz. 1227 z póź.zm.) zawiadamia się, iż na skutek złożenia wniosku przez Miasto Bielsk Podlaski ul. Kopernika 1, 17-100 Bielsk Podlaski w sprawie oceny wpływu inwestycji na środowisko została wydana dnia 12.04.2011r. decyzja umarzająca postępowanie w sprawie określenia środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie, przebudowie i nadbudowie istniejących budynków: Bielskiego Domu Kultury i kina „Znicz” w Bielsku Podlaskim z przeznaczeniem na obiekt pełniący funkcję Bielskiego Centrum Kultury na działkach oznaczonych nr geod. 1616/3, 1618/3, 1618/4, 1616/1 i 1615/1 przy ul. 3 Maja i ul. Kościuszki w Bielsku Podlaskim.

       Z przedmiotową decyzją oraz dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniem i opinią dokonanymi z organami, o których mowa w art. 70 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko można zapoznać się w Urzędzie Miasta Bielsk Podlaski ul. Kopernika 1, 17-100 Bielsk Podlaski pokój nr 22.


       Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie uważa się za dokonane ze skutkiem prawnym po upływie 14 dni od podania go do wiadomości publicznej.

Metryka strony

Udostępniający: Anetta Dolińska - ref.Gk.

Wytwarzający/odpowiadający: Anetta Dolińska

Wprowadzający: Anetta Dolińska

Data wprowadzenia: 2011-04-13

Modyfikujący: Tomasz Nazaruk

Data modyfikacji: 2011-04-13

Opublikował: Tomasz Nazaruk

Data publikacji: 2011-04-13