Data wydania 2011-01-25
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Tytuł Gk.7624-29/10

Bielsk Podlaski 2011.01.25

Gk. 7624-29/10

O B W I E S Z C Z E N I E

        Na podstawie art. 85 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. nr 199, poz. 1227 z póź.zm.) zawiadamia się, iż na skutek złożenia wniosku przez Real Gas Sp. z o.o. ul. Sadowa 14/31, 21-500 Biała Podlaska w sprawie oceny wpływu inwestycji na środowisko została wydana dnia 25.01.2011r. decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa automatycznej stacji paliw” na działce oznaczonej nr geod. 1321/2 przy Al. Piłsudskiego w Bielsku Podlaskim.

       Z przedmiotową decyzją oraz dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniem i opinią dokonanymi z organami, o których mowa w art. 70 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko można zapoznać się w Urzędzie Miasta Bielsk Podlaski ul. Kopernika 1, 17-100 Bielsk Podlaski pokój nr 22.

       Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie uważa się za dokonane ze skutkiem prawnym po upływie 14 dni od podania go do wiadomości publicznej.

Metryka strony

Udostępniający: Anetta Dolińska - ref.Gk.

Wytwarzający/odpowiadający: Anetta Dolińska

Wprowadzający: Anetta Dolińska

Data wprowadzenia: 2011-01-26

Modyfikujący: Mirosław Karolczak

Data modyfikacji: 2011-01-26

Opublikował: Mirosław Karolczak

Data publikacji: 2011-01-26