Data wydania 2010-12-16
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia
Tytuł Gk.7624-16/10

Bielsk Podlaski 2010.12.16


Gk. 7624-16/10

O B W I E S Z C Z E N I E


        Na podstawie art. 85 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. nr 199, poz. 1227 z póź.zm.) zawiadamia się, iż na skutek złożenia wniosku przez Bielmlek Spółdzielnia Mleczarska ul. Wojska Polskiego 52, 17-100 Bielsk Podlaski, w imieniu i na rzecz której występuje BSK BIOGEST sp. z o.o. ul. Marjańskiego 3 lok. 203, 15-402 Białystok w sprawie oceny wpływu inwestycji na środowisko została wydana dnia 16.12.2010r. decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na modernizacji wraz z rozbudową Zakładowej Oczyszczalni Ścieków w Spółdzielni Mleczarskiej BIELMLEK w Bielsku Podlaskim o maksymalnej przepustowości 1 200 m³/d na działce oznaczonej nr geod. 488/2 przy ul. Wojska Polskiego 52.


       Z przedmiotową decyzją oraz dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniem i opiniami dokonanymi z organami, o których mowa w art. 70 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko można zapoznać się w Urzędzie Miasta Bielsk Podlaski ul. Kopernika 1, 17-100 Bielsk Podlaski pokój nr 22.

       Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie uważa się za dokonane ze skutkiem prawnym po upływie 14 dni od podania go do wiadomości publicznej.

Metryka strony

Udostępniający: Anetta Dolińska - ref. Gk

Wytwarzający/odpowiadający: Anetta Dolińska

Wprowadzający: Anetta Dolińska

Data wprowadzenia: 2010-12-17

Modyfikujący: Tomasz Nazaruk

Data modyfikacji: 2010-12-17

Opublikował: Tomasz Nazaruk

Data publikacji: 2010-12-17