Data wydania 2010-11-12
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Tytuł Gk.7624-24/10
 
Bielsk Podlaski 2010.11.12


Gk. 7624-24/10

O B W I E S Z C Z E N I E


         Na podstawie art. 85 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. nr 199, poz. 1227 z póź.zm.) zawiadamia się, iż na skutek złożenia wniosku przez P. Mariana Sienickiego ul. Brańska 75, 17-100 Bielsk Podlaski w sprawie oceny wpływu inwestycji na środowisko została wydana dnia 12.11.2010r. decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie i nadbudowie istniejącego budynku po byłym sklepie ze zmianą sposobu użytkowania części sklepu branży spożywczej na “Serwis ogumienia” (sprzedaż, wymiana, naprawa) – drugie stanowisko na działce oznaczonej nr geod. 433/1 przy ul. Brańskiej w Bielsku Podlaskim.

        Z przedmiotową decyzją oraz dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniem i opinią dokonanymi z organami, o których mowa w art. 70 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko można zapoznać się w Urzędzie Miasta Bielsk Podlaski ul. Kopernika 1, 17-100 Bielsk Podlaski pokój nr 22.


        Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie uważa się za dokonane ze skutkiem prawnym po upływie 14 dni od podania go do wiadomości publicznej.

Metryka strony

Udostępniający: Anetta Dolińska - ref. Gk

Wytwarzający/odpowiadający: Anetta Dolińska

Wprowadzający: Anetta Dolińska

Data wprowadzenia: 2010-11-12

Modyfikujący: Tomasz Nazaruk

Data modyfikacji: 2010-11-12

Opublikował: Tomasz Nazaruk

Data publikacji: 2010-11-12