Data wydania 2010-10-21
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. „Sporządzenie dokumentacji technicznej oraz kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych na potrzeby stworzenia obszarów produkcyjnych oraz stref nowoczesnych usług w Bielsku Podlaskim”
Tytuł Gk.7624-20/10
 
Bielsk Podlaski 2010.10.21


Gk. 7624-20/10

O B W I E S Z C Z E N I E


        Na podstawie art. 85 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. nr 199, poz. 1227 z póź.zm.) zawiadamia się, iż na skutek złożenia wniosku przez Miasto Bielsk Podlaski ul. Kopernika 1, 17-100 Bielsk Podlaski w sprawie oceny wpływu inwestycji na środowisko została wydana dnia 21.10.2010r. decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej, oświetlenia ulicznego, kanalizacji sanitarnej i deszczowej z budową nawierzchni ulic i chodnika na drogach oznaczonych nr geod. 3474/1, 3474/17, 3474/4, 3474/34, 3474/55, 3474/13, 3474/29, 3474/27, 3659, 3648/2, 3649, 6/2, 7/1, 3474/19, 3474/45 i 3474/52; rozbiórce stacji paliw na działkach oznaczonych nr geod. 3474/4 i 3474/36; remoncie hali przemysłowo-produkcyjnej na działce oznaczonej nr geod. 3474/6; budowie stacji trafo na działce oznaczonej nr geod. 3474/52 i jej zasileniu linią SN poprzez działki oznaczone nr geod. 3474/52, 3474/34, 3474/1, 5224, 3473/8, 5187/1 i 5223; budowie ogrodzenia przemysłowego działek oznaczonych nr geod. 3474/43, 3474/44, 3474/36, 3474/4, 3474/52, 3474/53, 3474/48 w Bielsku Podlaskim.

       Z przedmiotową decyzją oraz dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniem i opinią dokonanymi z organami, o których mowa w art. 70 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko można zapoznać się w Urzędzie Miasta Bielsk Podlaski ul. Kopernika 1, 17-100 Bielsk Podlaski pokój nr 22.


       Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie uważa się za dokonane ze skutkiem prawnym po upływie 14 dni od podania go do wiadomości publicznej.

Metryka strony

Udostępniający: Anetta Dolińska -ref.Gk

Wytwarzający/odpowiadający: Anetta Dolińska

Wprowadzający: Anetta Dolińska

Data wprowadzenia: 2010-10-21

Modyfikujący: Tomasz Nazaruk

Data modyfikacji: 2010-10-21

Opublikował: Tomasz Nazaruk

Data publikacji: 2010-10-21