Data wydania 2010-09-22
w sprawie wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na remoncie, przebudowie, rozbudowie i nadbudowie wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynków produkcyjnych i magazynowych produkcji spożywczej (mleczarnia) na produkcję przemysłową (znicze, przetwarzanie parafiny i tłuszczy) z budynkami magazynowymi oraz budową wiaty magazynowej i wagi samochodów ciężarowych do 50 Mg na działkach oznaczonych nr geod. 500/23, 500/24, 529/11, 529/10 i 529/3 przy ul. Jana Pawła II w Bielsku Podlaskim
Tytuł Gk.7624-21/10
Bielsk Podlaski 2010.09.22


Gk. 7624-21/10

O B W I E S Z C Z E N I E


        Na podstawie art. 49 i art.106 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 64 ust.1, art.73 ust.1 i art.74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. nr 199, poz. 1227 z póź.zm) zawiadamia się, że w wyniku wniosku złożonego przez Firmę Handlową „KANDEL” Andrzej Zajączkowski ul. Ściegiennego 3, 17-120 Brańsk o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na remoncie, przebudowie, rozbudowie i nadbudowie wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynków produkcyjnych i magazynowych produkcji spożywczej (mleczarnia) na produkcję przemysłową (znicze, przetwarzanie parafiny i tłuszczy) z budynkami magazynowymi oraz budową wiaty magazynowej i wagi samochodów ciężarowych do 50 Mg na działkach oznaczonych nr geod. 500/23, 500/24, 529/11, 529/10 i 529/3 przy ul. Jana Pawła II w Bielsku Podlaskim zostało wydane dnia 22.09.2010r. postanowienie nie stwierdzające potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania w/w przedsięwzięcia na środowisko. Jednocześnie informuje się, iż zostały skompletowane akta przedmiotowej sprawy.

       Z wydanym postanowieniem oraz aktami sprawy można zapoznać się w terminie 2 dni od daty podania niniejszego zawiadomienia do publicznej wiadomości w Urzędzie Miasta Bielsk Podlaski ul. Kopernika 1, 17-100 Bielsk Podlaski pokój nr 22.

       Po upływie wyznaczonego terminu i w przypadku nie skorzystania z powyższego prawa zostanie wydana decyzja administracyjna w oparciu o dowody zgromadzone w sprawie.

       Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie uważa się za dokonane ze skutkiem prawnym po upływie 14 dni od podania go do wiadomości publicznej.

 

Metryka strony

Udostępniający: Anetta Dolińska - ref.Gk

Wytwarzający/odpowiadający: Anetta Dolińska

Wprowadzający: Anetta Dolińska

Data wprowadzenia: 2010-09-28

Modyfikujący: Mirosław Karolczak

Data modyfikacji: 2010-09-28

Opublikował: Mirosław Karolczak

Data publikacji: 2010-09-28