Data wydania 2010-09-20
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie istniejącej stacji obsługi pojazdów na działce oznaczonej nr geod. 1273/4 przy ul. Kruczej w Bielsku Podlaskim
Tytuł Gk.7624-19/10

Bielsk Podlaski 2010.09.20


Gk. 7624-19/10

O B W I E S Z C Z E N I E


        Na podstawie art. 85 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. nr 199, poz. 1227 z póź.zm.) zawiadamia się, iż na skutek złożenia wniosku przez P. Halinę i Sławomira Fiedoruk ul. Andersa 21, 17-100 Bielsk Podlaski w sprawie oceny wpływu inwestycji na środowisko została wydana dnia 20.09.2010r. decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie istniejącej stacji obsługi pojazdów na działce oznaczonej nr geod. 1273/4 przy ul. Kruczej w Bielsku Podlaskim.


      Z przedmiotową decyzją oraz dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniem i opinią dokonanymi z organami, o których mowa w art. 70 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko można zapoznać się w Urzędzie Miasta Bielsk Podlaski ul. Kopernika 1, 17-100 Bielsk Podlaski pokój nr 22.


      Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie uważa się za dokonane ze skutkiem prawnym po upływie 14 dni od podania go do wiadomości publicznej.


Metryka strony

Udostępniający: Anetta Dolińska -ref.Gk

Wytwarzający/odpowiadający: Anetta Dolińska

Wprowadzający: Anetta Dolińska

Data wprowadzenia: 2010-09-20

Modyfikujący: Tomasz Nazaruk

Data modyfikacji: 2010-09-20

Opublikował: Tomasz Nazaruk

Data publikacji: 2010-09-20