Data wydania 2010-09-16
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku magazynowego na działkach oznaczonych nr geod. 500/27, 500/26 i 500/22 przy ul. Wojska Polskiego 52 w Bielsku Podlaskim
Tytuł Gk.7624-22/10

Bielsk Podlaski 2010.09.16

Gk. 7624-22/10

O B W I E S Z C Z E N I E

        Na podstawie art. 85 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. nr 199, poz. 1227 z póź.zm.) zawiadamia się, iż na skutek złożenia wniosku przez Bielmlek Spółdzielnia Mleczarska ul. Wojska Polskiego 52, 17-100 Bielsk Podlaski w sprawie oceny wpływu inwestycji na środowisko została wydana dnia 16.09.2010r. decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku magazynowego na działkach oznaczonych nr geod. 500/27, 500/26 i 500/22 przy ul. Wojska Polskiego 52 w Bielsku Podlaskim.

       Z przedmiotową decyzją oraz dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniem i opinią dokonanymi z organami, o których mowa w art. 70 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko można zapoznać się w Urzędzie Miasta Bielsk Podlaski ul. Kopernika 1, 17-100 Bielsk Podlaski pokój nr 22.

       Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie uważa się za dokonane ze skutkiem prawnym po upływie 14 dni od podania go do wiadomości publicznej.

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Anetta Dolińska - ref.Gk.

Wytwarzający/odpowiadający: Anetta Dolińska

Wprowadzający: Anetta Dolińska

Data wprowadzenia: 2010-09-28

Modyfikujący: Mirosław Karolczak

Data modyfikacji: 2010-09-28

Opublikował: Mirosław Karolczak

Data publikacji: 2010-09-28