Data wydania 2010-08-31
w sprawie przekazania do opinii akt sprawy
Tytuł Gk.7624-20/10
Bielsk Podlaski 2010.08.31


Gk. 7624-20/10

O B W I E S Z C Z E N I E


        Na podstawie art. 49 i art.106 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 64 ust.1 i art.74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. nr 199, poz. 1227 z póź. zm.) zawiadamia się, że w wyniku wniosku złożonego przez Miasto Bielsk Podlaski ul. Kopernika 1, 17-100 Bielsk Podlaski w sprawie oceny wpływu przedsięwzięcia na środowisko polegającego na budowie sieci wodociągowej, oświetlenia ulicznego, kanalizacji sanitarnej i deszczowej z budową nawierzchni ulic i chodnika na drogach oznaczonych nr geod. 3474/1, 3474/17, 3474/4, 3474/34, 3474/55, 3474/13, 3474/29, 3474/27, 3659, 3648/2, 3649, 6/2, 7/1, 3474/19 i 3474/45; rozbiórce stacji paliw na działkach oznaczonych nr geod. 3474/4 i 3474/36; remoncie hali przemysłowo-produkcyjnej na działce oznaczonej nr geod. 3474/6; budowie stacji trafo na działce oznaczonej nr geod. 3474/52 i jej zasileniu linią SN poprzez działki oznaczone nr geod. 3474/52, 3474/34, 3474/1, 5224, 3473/8, 5187/1 i 5223; budowie ogrodzenia przemysłowego działek oznaczonych nr geod. 3474/43, 3474/44, 3474/36, 3474/4, 3474/52, 3474/53, 3474/48 w Bielsku Podlaskim zostały przekazane do opinii o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w/w przedsięwzięcia akta sprawy.

       Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie uważa się za dokonane ze skutkiem prawnym po upływie 14 dni od podania go do wiadomości publicznej.

Metryka strony

Udostępniający: Anetta Dolińska - ref.Gk

Wytwarzający/odpowiadający: Anetta Dolińska

Wprowadzający: Anetta Dolińska

Data wprowadzenia: 2010-09-01

Modyfikujący: Mirosław Karolczak

Data modyfikacji: 2010-09-01

Opublikował: Mirosław Karolczak

Data publikacji: 2010-09-01