Data wydania 2010-08-20
w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz przystąpienia do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na modernizacji wraz z rozbudową Zakładowej Oczyszczalni Ścieków w Spółdzielni Mleczarskiej BIELMLEK w Bielsku Podlaskim o maksymalnej przepustowości 1 200 m³/d na działce oznaczonej nr geod. 488/2 przy ul. Wojska Polskiego 52
Tytuł Gk.7624-16/10

Bielsk Podlaski 2010.08.20

Gk. 7624-16/10

O B W I E S Z C Z E N I E

         Na podstawie art. 30, 33 ust.1 oraz art. 79 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. nr 199, poz. 1227 z póź.zm.)

zawiadamia się o:

wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

oraz

przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na modernizacji wraz z rozbudową Zakładowej Oczyszczalni Ścieków w Spółdzielni Mleczarskiej BIELMLEK w Bielsku Podlaskim o maksymalnej przepustowości 1 200 m³/d na działce oznaczonej nr geod. 488/2 przy ul. Wojska Polskiego 52.

         Postępowanie zostało wszczęte na wniosek złożony dnia 18.06.2010r. przez Bielmlek Spółdzielnia Mleczarska ul. Wojska Polskiego 52, 17-100 Bielsk Podlaski, w imieniu i na rzecz której wystąpił BSK BIOGEST sp. z o.o. ul. Marjańskiego 3 lok. 203, 15-402 Białystok.

         Obowiązek sporządzenia Raportu, w pełnym zakresie zgodnie z wymogami art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. nr 199, poz. 1227 z póź.zm.), został nałożony Postanowieniem Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski nr Gk. 7624-16/10 z dnia 16.07.2010r..

          Zgodnie z art. 79 ust.1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko postępowanie niniejsze prowadzone jest z udziałem społeczeństwa.

         Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski jest organem właściwym do wydania decyzji oraz do rozpatrzenia uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie. Decyzja zostanie wydana po uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Bielsku Podlaskim oraz Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Białymstoku.

         Jednocześnie informuje się każdego zainteresowanego o możliwości zapoznania się z raportem oddziaływania na środowisko w/w przedsięwzięcia oraz pozostałą dokumentacją zgromadzoną w przedmiotowej sprawie w Urzędzie Miasta Bielsk Podlaski ul. Kopernika 1, 17-100 Bielsk Podlaski pokój nr 22, składania uwag i wniosków w terminie 21 dni od daty ogłoszenia niniejszego zawiadomienia, tj. od 23.08.2010r. do 14.09.2010r.

         Niniejsze zawiadomienie zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Bielsk Podlaski oraz zamieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Bielsk Podlaski http://bip.um.bielsk.wrotapodlasia.pl/Informacja/?&llvl=MjAxMA%3D%3D

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Anetta Dolińska - ref. Gk

Wytwarzający/odpowiadający: Anetta Dolińska

Wprowadzający: Anetta Dolińska

Data wprowadzenia: 2010-08-20

Modyfikujący: Tomasz Nazaruk

Data modyfikacji: 2010-08-20

Opublikował: Tomasz Nazaruk

Data publikacji: 2010-08-20