Data wydania 2010-07-28
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji paliw płynnych z dwoma podziemnymi zbiornikami po 50m³ każdy, wiatą nad dystrybutorami i budynkiem obsługi oraz pawilonu handlowego wraz z infrastrukturą techniczną na działce oznaczonej nr geod. 3607/7 przy ul. Białowieskiej w Bielsku Podlaskim
Tytuł Gk.7624-14/10
Bielsk Podlaski 2010.07.28


Gk. 7624-14/10O B W I E S Z C Z E N I E


        Na podstawie art. 85 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. nr 199, poz. 1227 z póź.zm.) zawiadamia się, iż na skutek złożenia wniosku przez „MARPOL” Przedsiębiorstwo Budowlano-Handlowe Ryszard Okuniewski ul. Nowogrodzka 274, 18-401 Łomża w sprawie oceny wpływu inwestycji na środowisko została wydana dnia 28.07.2010r. decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji paliw płynnych z dwoma podziemnymi zbiornikami po 50m³ każdy, wiatą nad dystrybutorami i budynkiem obsługi oraz pawilonu handlowego wraz z infrastrukturą techniczną na działce oznaczonej nr geod. 3607/7 przy ul. Białowieskiej w Bielsku Podlaskim.

       Z przedmiotową decyzją oraz dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniem i opinią dokonanymi z organami, o których mowa w art. 70 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko można zapoznać się w Urzędzie Miasta Bielsk Podlaski ul. Kopernika 1, 17-100 Bielsk Podlaski pokój nr 22.


       Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie uważa się za dokonane ze skutkiem prawnym po upływie 14 dni od podania go do wiadomości publicznej.Metryka strony

Udostępniający: Anetta Dolińska - ref.Gk

Wytwarzający/odpowiadający: Anetta Dolińska

Wprowadzający: Anetta Dolińska

Data wprowadzenia: 2010-07-30

Modyfikujący: Mirosław Karolczak

Data modyfikacji: 2010-07-30

Opublikował: Mirosław Karolczak

Data publikacji: 2010-07-30