Data wydania 2010-07-27
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowie budynku, do którego zostanie przeniesiona istniejąca instalacja chłodnicza na działce oznaczonej nr geod. 500/27 przy ul. Wojska Polskiego 52 w Bielsku Podlaskim
Tytuł Gk.7624-15/10
Bielsk Podlaski 2010.07.27


Gk. 7624-15/10O B W I E S Z C Z E N I E


       Na podstawie art. 85 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. nr 199, poz. 1227 z póź.zm.) zawiadamia się, iż na skutek złożenia wniosku przez MLEKOVITA sp. z o.o. ul. Wojska Polskiego 52, 17-100 Bielsk Podlaski w sprawie oceny wpływu inwestycji na środowisko została wydana dnia 26.07.2010r. decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku, do którego zostanie przeniesiona istniejąca instalacja chłodnicza na działce oznaczonej nr geod. 500/27 przy ul. Wojska Polskiego 52 w Bielsku Podlaskim.

      Z przedmiotową decyzją oraz dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniem i opinią dokonanymi z organami, o których mowa w art. 70 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko można zapoznać się w Urzędzie Miasta Bielsk Podlaski ul. Kopernika 1, 17-100 Bielsk Podlaski pokój nr 22.


      Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie uważa się za dokonane ze skutkiem prawnym po upływie 14 dni od podania go do wiadomości publicznej.

Metryka strony

Udostępniający: Anetta Dolińska - ref.Gk

Wytwarzający/odpowiadający: Anetta Dolińska

Wprowadzający: Anetta Dolińska

Data wprowadzenia: 2010-07-27

Modyfikujący: Mirosław Karolczak

Data modyfikacji: 2010-07-27

Opublikował: Mirosław Karolczak

Data publikacji: 2010-07-27