Data wydania 2010-03-03
w sprawie wydania decyzji zmieniającej na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie mostu przez rz. Białą w m. Bielsk Podlaski na drodze krajowej nr 66 km 77+722 w Bielsku Podlaskim
Tytuł Gk.7624-24/09

Bielsk Podlaski 2010.03.03

Gk. 7624-24/09

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 85 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. nr 199, poz. 1227 z póź.zm.) zawiadamia się, iż na skutek złożenia wniosku przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad ul. Zwycięstwa 2, 15-703 Białystok o zmianę decyzji wydanej przez Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski znak: Gk.7624-24/09 z dnia 31.12.2009r. w sprawie oceny wpływu inwestycji na środowisko polegającej na przebudowie mostu przez rz. Białą w m. Bielsk Podlaski na drodze krajowej nr 66 km 77+722, polegającą na zmianie powierzchni, w granicach której ma być prowadzona inwestycja dnia 03.03.2010r. została wydana decyzja zmieniająca.

Z przedmiotową decyzją oraz całą dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miasta Bielsk Podlaski ul. Kopernika 1, 17-100 Bielsk Podlaski pokój nr 22.

Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie uważa się za dokonane ze skutkiem prawnym po upływie 14 dni od podania go do wiadomości publicznej.

Metryka strony

Udostępniający: Anetta Dolińska - ref.Gk

Wytwarzający/odpowiadający: Anetta Dolińska

Wprowadzający: Anetta Dolińska

Data wprowadzenia: 2010-03-03

Modyfikujący: Tomasz Nazaruk

Data modyfikacji: 2010-03-03

Opublikował: Tomasz Nazaruk

Data publikacji: 2010-03-03