Data wydania 2010-02-04
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie nawierzchni i kanalizacji deszczowej w ul. Hołowieskiej na działkach o nr geod. 4496/1, 4548/2, 4480/3, 4495, 4491/1, 3520/1, 3521/10, 3523, 3513/1, 3508/4, 3550, 3551/3, 3515, 3499/2, 3543/13, 3543/8, 3543/14, 3536/1 i 175/2 w Bielsku Podlaskim
Tytuł Gk.7624-29/09

Bielsk Podlaski 2010.02.05

Gk. 7624-29/09

O B W I E S Z C Z E N I E

       Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art.73 ust.1, art.74 ust.3 i art. 85 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. nr 199, poz. 1227 z póź.zm.) zawiadamia się, że w wyniku wniosku złożonego przez Miasto Bielsk Podlaski ul. Kopernika 1, 17-100 Bielsk Podlaski dnia 04.02.2010r. została wydana decyzja określająca środowiskowe uwarunkowania na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie nawierzchni i kanalizacji deszczowej w ul. Hołowieskiej na działkach o nr geod. 4496/1, 4548/2, 4480/3, 4495, 4491/1, 3520/1, 3521/10, 3523, 3513/1, 3508/4, 3550, 3551/3, 3515, 3499/2, 3543/13, 3543/8, 3543/14, 3536/1 i 175/2 w Bielsku Podlaskim.

      Z przedmiotową decyzją oraz dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniem i opinią dokonanymi z organami o których mowa w art. 70 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko można zapoznać się w Urzędzie Miasta Bielsk Podlaski ul. Kopernika 1, 17-100 Bielsk Podlaski pokój nr 22.

      Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku za pośrednictwem Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski w terminie 14 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do wiadomości.

       Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie uważa się za dokonane ze skutkiem prawnym po upływie 14 dni od podania go do wiadomości publicznej.

 

Metryka strony

Udostępniający: Anetta Dolińska - ref.Gk.

Wytwarzający/odpowiadający: Anetta Dolińska

Wprowadzający: Anetta Dolińska

Data wprowadzenia: 2010-02-05

Modyfikujący: Tomasz Nazaruk

Data modyfikacji: 2010-02-05

Opublikował: Tomasz Nazaruk

Data publikacji: 2010-02-05